Lagrådsremiss om tidigarelagt stoppdatum för elcertifikatssystemet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen föreslår att stoppdatumet för godkännande av nya anläggningar i elcertifikatssystemet sätts till den 31 december 2021 och att systemet avslutas vid utgången av 2035. Samtidigt får Energimarknadsinspektionen i uppdrag att se över och analysera de ekonomiska förutsättningarna för vissa mindre produktionsanläggningar av förnybar el.

- Vi stödjer förslaget om ett tidigarelagt stoppdatum i elcertifikatssystemet. Det är i linje med regeringens promemoria från i våras, säger Per Holm ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.

Regeringen gör bedömningen att det gemensamma målet om 46,4 terawattimmar ny förnybar elproduktion kommer att nås i närtid. Regeringen föreslår därför att Sverige inför ett datumstopp redan den 31 december 2021 och att systemet avslutas 2035, det vill säga samtidigt som systemet avslutas i Norge. Det innebär alltså att inga nya anläggningar för produktion av förnybar el som tagits i drift efter den 31 december 2021 ska kunna godkännas in i systemet.

- Förslaget i lagrådsremissen kräver en ändring av elcertifikatsavtalet mellan Sverige och Norge. Norges regering har uttalat att en svensk stoppregel inte får innebära ökade kostnader för norska konsumenter och detta förslag kan bedömas svara upp mot det. Det är viktigt att marknadens aktörer snarast får ett besked om utformningen av den svenska stoppregeln och det borde nu finnas goda förutsättningar för ett avtal med Norge snabbt kommer på plats, säger Per Holm.

Regeringens ambition är att ett avtal ska kunna presenteras i samband med att en proposition överlämnas till riksdagen senare i höst.

Samtidigt som lagrådsremissen presenterades meddelade regeringen att man beslutat att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att se över och analysera de ekonomiska förutsättningarna för vissa mindre produktionsanläggningar av förnybar el.

- Regeringen har fått kritik för att tidiga investerare i elcertifikatssystemet riskerar att missgynnas av förslaget till tidigarelagd stoppregel. Detta är ett sätt att försöka mildra dessa effekter, säger Per Holm.

Utredningen ska bland annat:

  • Se över ellagen i den del som handlar om reducerad inmatningstariff för produktionsanläggningar upp till 1500 kilowatt.
  • Analysera om det finns behov av ekonomiskt stöd till mindre och medelstora vindkraftverk och vad som är en lämplig tidsperiod för ett sådant stöd.

Läs regeringens pressmeddelande.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm - föräldraledig

Per Holm - föräldraledig

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se