Sverige behöver fortsatt konkurrenskraftiga energiskattevillkor

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Remissvar - Energiföretagen Sverige accepterar förslaget att höja energiskatten på el för yrkesmässig användning, utifrån att nivån ska vara i enlighet med energiskattedirektivets bestämmelser. Energiföretagen anser dock inte att höjningen kan motiveras utifrån ett behov av att styra mot en effektivare energianvändning. Tvärtom, riskerar en höjd skatt att motverka en välkommen elektrifiering i industrier och transporter. Dessutom behövs konkurrenskraftiga energiskattevillkor för att främja investeringar i Sverige.

Energiföretagen Sverige har lämnat sitt remissvar på promemorian Höjd skattenivå för sådan förbrukning av elektrisk kraft som omfattas av minimiskattenivån i energiskattedirektivet.

Energiföretagen Sverige kan tillstyrka förslaget om att höja energiskatten på el för energiintensiv industri från 0,5 till 0,6 öre per kilowattimme för att nivån ska vara förenlig med energiskattedirektivets bestämmelser. Givet att den svenska kronan stärkts gentemot euron sedan i våras skulle dock en höjning kunna avvaktas. Vi anser dock inte att det finns skäl att motivera skattehöjningen med behov att öka styreffekten för en effektivare energianvändning.Tvärtom skulle en skattehöjning riskera att motverka en ökad elektrifiering i industrier och transporter och behövs inte för att klara det årliga energisparbetinget enligt energieffektiviseringsdirektivet. Att värna internationellt konkurrenskraftiga energiskattevillkor är också viktigt för att kunna genomföra den elektrifiering av industrin som beslutade klimatpolitiska mål förutsätter och för att ge förutsättningar för fortsatta industriinvesteringar i Sverige.

Läs Energiföretagens remissvar i sin helhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se