Energiföretagen ifrågasätter komplex modell för aggregatorer

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

När nya europeiska krav genomförs i svensk lagstiftning skapas en ny roll som syftar till att möjliggöra för kunder att aktivt bidra med sin efterfrågeflexibilitet på marknaden. Det är ett vällovligt mål men Energiföretagen menar att om rollen är svårförståelig för kunder och leder till ökade kostnader riskerar man att missa målet.

I det europeiska Ren Energi-paketet finns ett ökat fokus på kunderna som man anser bör vara hjärtat i energimarknaden. Ramverket syftar till att underlätta för kunder att vara aktiva på marknaden. För att åstadkomma detta föreslås en rad olika åtgärder varav en av dem är att introducera nya former av aktörer, aggregatorer, som ska hjälpa kunderna att tillgängliggöra sin efterfrågeflexibilitet. 

Korrekta grundförutsättningarna men svårhanterliga utmaningar 

Inför att det europeiska ramverket ska införlivas i svensk lagstiftning har Energimarknadsinspektionen (Ei) analyserat olika modeller för hur så kallade oberoende aggregatorer ska verka på marknaden, se rapportEnergiföretagen håller med om analysens grundförutsättningar som är att alla marknadsaktörer, inklusive oberoende aggregatorer, ska omfattas av balansansvar och vara ekonomiskt ansvariga för de obalanser de orsakar i systemet; att den oberoende aggregatorn är oberoende från kundens befintliga elhandelsföretag; och att de aktörer som direkt påverkas av aktivering av efterfrågeflexibilitet bör få kompensation för att undvika snedvridning på marknaden. 

- Vi tror att rätt utnyttjad kan aggregering vara ett av flera verktyg för att öka flexibiliteten i elsystemet och som helhet utgör rapporten en god sammanställning av alternativa modeller. Men det finns enklare modeller som inte kräver så stora regelverksändringar. Utmaningarna med de modeller som framförs riskerar att leda till ökade kostnader och otydliga villkor för kunderna, säger Magnus Thorstensson, ansvarig för råkraftsmarknad och elmarknadsanalys på Energiföretagen. 

De utmaningar som identifierats avser mätning och validering för att säkerställa att aggregatorns verksamhet verkligen leder till den effektivitet som eftersträvas, samt hur oberoende aggregatorerverksamhet påverkar övriga marknadsaktörer, som till exempel det ekonomiska ansvaret för obalanser i såväl avräkning som kraftanskaffning. 

En enkel aggregatormodell som främjar aktiva kunder  

Det finns enklare ombudsmodeller som inte inkluderats i Ei:s analys och som Energiföretagen framfört som ett alternativ. Eombudsmodell kräver inga större regelverksändringar och man undviker ökade kostnader för mätning och verifiering samt svårkonstruerade kompensationsmodeller. 

- För att skapa intresse hos kunderna krävs i vår mening en enkel aggregatormodell där incitamenten är tydliga. Att införa en ny roll är i sig en utmaning. Att införa en komplex modell med ökade kostnader för kund riskerar att stjälpa ambitionen med den nya rollen och leda till sämre kundförtroende, säger Catherine Lillo ansvarig för slutkundsmarknad på Energiföretagen. 

Se Energiföretagens synpunkter på Ei:s analys här. 

Om aggregering och aggregatorer

Med aggregering avses en sammanslagning av flera kundlaster eller producerad el för försäljning, inköp eller auktionering på elmarknader. En aggregator är en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller tjänster för aggregering. En aggregator kan även vara oberoende dvs inte ansluten till kundens befintliga elhandelsföretag.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se