Energiföretagen välkomnar politisk samsyn om viktigt lagförslag

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige välkomnar att regeringen och partier i oppositionen nu nått samsyn i frågan om elnätsföretagens särskilda investeringsutrymme. Samtidigt innebär det nya förslaget en skärpning mot det ursprungliga och begränsar därmed elnätsföretagens möjligheter att ta del av medel till investeringar.

Regeringen lade den 22 september propositionen "Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet". I denna föreslog man att elnätsföretag skulle få använda tidigare outnyttjat intäktsutrymme, det vill säga avgifter man enligt gällande reglering fått rätt att ta ut, men inte utnyttjat. Regeringen valde sedan att dra tillbaka förslaget och återkomma med ett nytt, förankrat med en majoritet av riksdagspartierna.

- Det är positivt att regeringen och oppositionspartierna så skyndsamt hanterat denna fråga och kommit till en lösning med brett politiskt stöd. Samtidigt är det viktigt att poängtera att elnätsföretagens investeringsförutsättningar försämras, jämfört med den ursprungliga propositionen. Vi kommer nu att analysera förslaget i samråd med våra medlemmar, säger Gunilla Andrée, t.f. vd Energiföretagen Sverige.

Förändringarna, jämfört med tidigare proposition, innebär sannolikt att färre företag kommer kunna dra nytta av förslaget och dessa medel, vilket kan ge minskade investeringar. Samtidigt tillkommer krav på ökad rapportering och uppföljning, vilket riskerar att ge ökade administrativa kostnader.

- Denna lagstiftning innebär att företagen kan utnyttja intäktsutrymmet för att på kort sikt genomföra nödvändiga investeringar i de lokala och regionala elnäten och det är positivt. Men Sverige har ett stort behov av att investera i elnäten också framöver, i befintliga nät såväl som i nya nät och ny teknik, för att klara ökad elektrifiering och klimatomställning. Därför vill vi att man också ser över den befintliga elnätsregleringen. Detta arbete behöver påbörjas nu.

Läs regeringens pressmeddelande. 

Ta del av promemorian. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se