Negativa elpriser – Energiföretagen förklarar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 10 februari 2020 noterades för första gången negativa elpriser i Sverige på elbörsen Nord Pool. Hur kunde detta uppstå och vad betyder det för elkunderna? Energiföretagen förklarar.

Elmarknaden fungerar i stort som andra råvarumarknader som olja, aluminium och spannmål där priset beror på utbud och efterfrågan. Om utbudet är litet och efterfrågan stor så är priset högt, och när utbudet är stort och efterfrågan liten så blir priset lågt. Och det är just vad som hände den 10 februari regn, blåst och höga temperaturer gjorde att priserna sjönk. 

Elmarknaden skiljer sig dock mot andra marknader då det ännu inte finns något tillräckligt billigt sätt att lagra el och därför måste elen användas i samma ögonblick som den produceras. För att hantera variationer i efterfrågan eller produktionen på andra marknader så finns möjlighet att lagra varorna. Därmed är prisvariationerna för andra varor lägre, och sannolikheten för negativa priser är så gott som obefintlig. 

När det är riktigt kallt och efterfrågan på el är stor, och det kanske finns lite vatten i vattenmagasinen, stiger elpriserna. Dyrare kraftproduktion blir då lönsam nog att starta för att täcka efterfrågan. Vid låg efterfrågan och god vattentillgång sjunker elpriserna för att det ska bli ekonomiskt olönsamt att producera mer el än vad som efterfrågas i landet och vad som är möjligt att exportera. 

En förutsättning för att elpriserna ska bli lägre än noll är att vissa elproducenter i sin budgivning till elbörsen frivilligt erbjuder sig att betala användarna för att de ska ta emot elen. Förklaringen är att dessa producenter kan ha intäkter från annat håll, som exempelvis elcertifikat. Kostnaderna för att stanna och starta kraftverket kan också vara så höga att det är mer fördelaktigt att under några timmar producera el trots negativa priser än att stoppa produktionen.

Hur påverkar det kunderna?

Effekterna för kunden beror på vilket elavtal kunden har med sitt elhandelsföretag. Den som har ett avtal om fast pris påverkas inte av negativa priser. Men elkostnaderna blir troligen ändå lägre då själva elanvändningen sannolikt är lägre vid tillfällen då negativa priser uppstår. 

Men de kunder som har avtal om rörligt pris får även lägre pris. Den vanligaste formen av sådana avtal baseras på det genomsnittliga elpriset på elbörsen över en månad och de negativa priserna medför att månadspriset blir lägre. 

För kunder med timbaserade avtal blir priset också negativt när detta uppstår. Dock innebär det inte nödvändigtvis att kunden totalt sett får betalt för sin elanvändning. Det avtalade priset omfattar även andra kostnader, till exempel elhandelsföretagets påslag, kostnader för elcertifikat och ursprungsgarantier, samt eventuellt en fast avgift. 

Elkostnaden är även nät och skatt 

Det är också viktigt att komma ihåg att den totala kostnaden för elen även omfattar kostnader för överföringen av el, vilket betalas via nätavgiften till elnätsföretaget, samt energiskatt på el. 

För en villakund med elvärme och ett avtal om rörligt pris kan generellt sägas att skatter och moms utgör 45 procent, kostnaden till elhandelsföretaget 35 procent och kostnaden till elnätsföretaget 25 procent av kundens totala kostnader. 

> Här förklarar vi även hur de negativa priserna påverkar elhandelsföretagen <

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se