Halva elåret har gått – så här ser elbalansen ut

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

När vi lämnat första halvåret 2020 bakom oss visar statistiken över elbalansen på fortsatt ökning för vindkraften. Nettoexporten av svensk el ligger också något högre än förra året då vi nådde det högsta värdet hittills efter hela året. Här redovisar vi statistikfakta om elproduktionen.

Så här fördelar sig elproduktionen hittills i år:

När sex månader har gått av året ser elbalansen ut på följande sätt jämfört med förra året vid samma tidpunkt:

Vindkraft och vattenkraft har ökat

Vi ser att vindkraften ökat med över 40 procent. Här finns stora möjligheter att vi med marginal når över 20 TWh (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar, kWh) när helåret summeras, vilket åter skulle betyda nytt årsrekord för vindkraften.

Vattenkraften visar en ökning också med dryga 10 procent. Totalt sett bra tillrinningar och produktion hittills i år jämfört mot de senaste fem åren. Här pågår vårfloden fortfarande. Tillrinningen var förra veckan över 150 procent av normalvärdet och mer snösmältning är att vänta, framför allt i vårt nordligaste elområde. De svenska magasinens fyllnadsgrad ligger nu strax över medelvärdet. Läs senaste kraftläget här.

Kärnkraft och värmekraft har minskat

Kärnkraften och värmekraften går ned första halvåret jämfört med förra året. Kärnkraften har en reaktor mindre i år då Ringhals 2 stängde vid årsskiftet. Som en följd av generellt mycket låga elpriser framför allt den senaste tiden har flera reaktorer stängts av tillfälligt, alternativt körts på reducerad effekt, vilket minskat produktionen från kärnkraften.

För värmekraften som mest utgörs av kraftvärme – samtidig produktion av el och värme i industrier och fjärrvärmenät – har produktionen minskat på grund av en kombination av lägre värmebehov och dålig lönsamhet vid låga elpriser.

Grafisk bild av elproduktionen hittills i år (i TWh) jämfört med förra året vid halvårsskiftet:

Ungefär samma elanvändning – förnybara bränslen ökar

Elanvändningen hittills i år är jämförbar med förra året. Trots en varm vinter och Corona-epidemien ligger den temperaturkorrigerade elanvändningen på 76,4 TWh, vilket är strax över förra årets värde. Det ger en nettoexport hittills på 14, 1 TWh vilket är något högre (3 procent) än förra året vid samma tidpunkt.

En sammanfattande bild av halvårsläget ser ut så så här:

När det gäller innehållet av förnybart i bränslen för elproduktion så finns värden till och med maj månad, alltså de fem första månaderna. Mellan januari och maj var de använda bränslena till 87 procent förnybara. Förra året i maj var den siffran 78 procent. Det är en tydlig ökning, vilket till största del beror på den varma vintern.

Dramatisk prisutveckling med negativa priser

Prisutvecklingen på elmarknaden har som bekant varit dramatisk och nått rekordlåga nivåer. I Sverige har vi dessutom fått uppleva negativa priser för första gången. I Luleå och Sundsvall uppgår det genomsnittliga spotpriset för första halvåret till 12,6 öre/kWh, vilket är 70 procent lägre än förra året som noterade 41,3 öre/kWh. I Stockholm har priset i år uppgått till 17,9 öre/kWh och i Malmö noteras 20,1 öre/kWh. I förhållande till förra året innebär det en minskning med drygt 50 procent i de södra elområdena.

Det är flera faktorer som bidrar till de låga elpriserna. God tillgång till vattenkraft, en mild vinter och mer vindkraft är det främsta faktorerna men även coronavirusets framfart har sannolikt dämpat efterfrågan på el.

Spotpriser på NordPool första halvåret 2020 respektive 2019, öre/kWh:

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Nicole Burstein

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se