Energiföretagen om Ei:s lagförslag: Det finns förbättringspotential

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har nu svarat på Ei:s rapport med förslag på hur rättsakterna på elmarknadsområdet från EU:s Ren energipaket ska genomföras i Sverige. Energiföretagen lyfter bland annat behovet av en konsekvensanalys av de förändringar som föreslås, vilket saknas. Flera av de föreslagna bestämmelserna är helt nya företeelser på marknaden vilket både kräver ett stegvis införande men även ytterligare utredning.

Den 1 januari 2021, om nästan exakt ett halvår, är det dags för EU:s rättsakter på elmarknadsområdet att införas i Sverige. Rättsakterna är en del av det så kallade ren energi paketet (”Clean energy package), som EU-kommissionen la fram i november 2016.  Efter förhandlingar mellan EU instanserna antogs slutligen 2018/2019 åtta rättsakter som inkluderar bland andra elmarknadsdirektivet, elmarknadsförordningen och förnybartdirektivet.

I Sverige har Energimarknadsinspektionen, Ei, haft i uppdrag att utreda och föreslå hur de rättsakter som påverkar elmarknadsområdet ska införas i svensk lag och det förslaget har nu varit ute på remiss.

Catherine Lillo, som arbetar med slutkundsmarknadsfrågor hos Energiföretagen, har ansvarat för föreningens remissvar:

- En av utmaningarna med förslaget är att det är en så kallad ramlagstiftning som inte alltid beskriver hur bestämmelserna ska tolkas i praktiken, det vill säga det återstår ännu ett stort arbete innan vi har alla detaljer på plats.

EU:s ambition med ren energi paketet är att bli världsledande i omställningen till ren energi, att uppnå mer välfungerande energimarknader och stärka fokus på kunderna. Man ser att övergången från stor central produktion till decentraliserad produktion av el, med förnybara energikällor, kräver en anpassning av nuvarande regelverk och marknadsroller.  

Energiföretagen håller i sitt remissvar med om att det är viktigt att anpassa regelverket efter den omställning som sker på energimarknaderna. Men för att lyckas med detta fullt ut och på ett effektivt sätt så är det viktigt att utgå från våra nationella förutsättningar och hitta lösningar som är enkla och tydliga för såväl aktörer som kunder.

- Ei har gjort ett omfattande arbete med att föreslå ändringar för att genomföra EU:s elmarknadsdirektiv i svensk lagstiftning. Men rapporten saknar en grundlig konsekvensanalys av förslagens påverkan på aktörerna, marknaden och samhället. Det ser vi som en allvarlig brist eftersom det finns en risk att förslagen inte utformats på bästa möjliga sätt, säger Catherine Lillo och fortsätter: 

- Flera av de föreslagna bestämmelserna är helt nya företeelser på marknaden, såsom elnätsföretagens anskaffning av flexibilitetstjänster och lokala flexibilitetsmarknader. Vi menar att dessa bestämmelser kräver övergångsregler som medger ett stegvis införande med möjlighet att utvärdera utvecklingen. Andra nyheter är aggregering och egenanvändning av förnybar energi i byggnad där vi ser behov av ytterligare utredning för att kunna utforma en välavvägd lagstiftning.

Energiföretagen efterlyser också ett övervägande om vad som händer med avtal som ingåtts innan lagstiftningen trätt i kraft. Rimligen borde regelverket endast gälla avtal som ingås efter att lagen trätt i kraft och ange övergångsbestämmelser för avtal som ingåtts tillsvidare. 

Arbetet framöver

Även om ramlagstiftningen nu faller på plats återstår fortfarande ett stort arbete med att utforma nya föreskrifter. Ei:s rapport innehåller förslag om ett 15-tal nya föreskrifter som ska stötta ramlagstiftningen. Utöver dessa ska branschen även utforma standardiserade avtal, bland annat för stödtjänster, flexibilitetstjänster och aggregeringsavtal samt skapa nya samarbetsformer mellan elnätsföretag, Svenska Kraftnät, marknadsaktörer och vissa samhällsaktörer. Energiföretagen vill trycka på vikten av att myndigheterna involverar branschen i det stora arbete som återstår för att på så sätt få bästa utbyte av erfarenhet och kunskap.

Läs hela remissvaret.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se