Förslag om höjd energiskatt på el för industrin

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen anser att Finansdepartements förslag om att höja energiskatten på el, för tillverkningsindustri, datorhallar med flera, är olyckligt. Särskilt eftersom Sveriges grannländer planerar för sänkningar av motsvarande skatt.

Finansdepartementet remitterade den 23 juni ett förslag om att höja energiskatten på el för tillverkningsindustri, datorhallar m.m. med 20 procent från 0,5 till 0,6 öre per kilowattimme från och med 2021.

- Regeringens förslag på höjd energiskatt på el skickar en olycklig signal till konkurrensutsatt tillverkningsindustri och datorhallar om att Sverige inte längre är så måna om konkurrenskraftiga energiskattevillkor. Detta i en situation där våra närmaste grannländer är i färd med att sänka energiskatten på el för sin industri och olika näringsverksamheter, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Energiskattehöjningen motiveras med att marginalen gentemot miniminivån i EU:s energiskattedirektiv behöver öka till följd av senare års kronförsvagning på den internationella valutamarknaden. Höjningen bedöms i promemorian även kunna bidra med en viss styrande effekt gentemot målsättningarna för effektivare energianvändning, och ha marginella konsekvenser för näringslivets internationella konkurrenskraft.

Förslaget innebär att energiskatten på el höjs från 0,5 till 0,6 öre per kilowattimme för el som förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, datorhallar och yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet samt för el som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats till sådana verksamheter. Skattenivån höjs även till 0,6 öre per kilowattimme för viss egenproducerad förnybar el från mindre anläggningar samt el som förbrukats som landström. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Förslaget bedöms öka energiskatteintäkterna med ca 40 miljoner kronor per år. Finansdepartementets remissförslag finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se