Mindre marginaler trots överskott

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Svenska kraftnät har presenterat sin årliga Kraftbalansrapport. Den visar bland annat det paradoxala i att marginalerna i kraftsystemet minskar, samtidigt som vi har ett växande "elöverskott". Energiföretagen vill lyfta fram att rapporten är viktig, men att resultaten och riskerna som lyfts fram behöver sättas i ett utvecklat sammanhang där ansvarsfrågan, krisberedskapsfrågorna och även anslutningskraven behöver blir belysta ur ett helhetsperspektiv.

Kraftbalansrapporten fyller en viktig funktion om kraftsystemets status och det är glädjande att se att metoderna för att ta fram dessa beräkningsresultat hela tiden utvecklas. På ett pedagogiskt sätt illustrerar den också på ett föredömligt sätt det till synes paradoxala med minskande marginaler i kraftsystemet trots ett växande ”elöverskott”.

Rapporten kommer att utgöra ett viktigt diskussionsunderlag när Energimarknadsinspektionen avrapporterar sitt regeringsuppdrag att föreslå en tillförlitlighetsnorm (mål för leveranssäkerhet) i enlighet med Elmarknadsförordningen, vilket ska ske senast den 26 februari år 2021. Kraftbalansen befinner sig sedan flera år på ett sluttande plan och i avsaknad av ett leveranssäkerhetsmål finns det ingen nedre gräns för denna fallande trend. Med den utgångspunkten är det viktigt att diskutera denna trend och om det finns en lägstanivå vid vilken åtgärder kan behöva vidtas samt hur den beslutsprocessen ser ut. Det är en stor och viktig fråga som inte är helt okontroversiell ur ett rent marknadsperspektiv, men frågan måste också belysas ur andra perspektiv som har med försörjningstrygghet, krisberedskap och extrema händelser i allmänhet att göra.

Historiskt har det varit mest relevant att fokusera på årets kallaste timme och dess betydelse för kraftsystemets överföringsförmåga och kraftbalans. Men i takt med en minskad andel planerbar kraftproduktion har det blivit tydligt att kraftsystemet kan vara ansträngt även under andra tider på året.

- Energiföretagen delar Svenska kraftnäts slutsats att bristande lönsamhet fortsatt riskerar att hindra utbyggnad av planerbar elproduktion och menar att detta är oroande för den framtida leveranssäkerheten. Mot bakgrund av detta finns det anledning att se över kostnadsbilden för den planerbara produktionen, där inte minst skatter och tariffer är av betydelse, säger Magnus Torstensson, ansvarig för råkraftmarknadsfrågor hos Energiföretagen.

Han fortsätter:

- Utvecklingen för kraftbalansen behöver också vägas in i arbetet med anslutningskrav på produktionsanläggningar. Höga krav kan till exempel begränsa möjligheterna att öka uteffekten vid ombyggnad av befintlig vattenkraft. Detta riskerar att möjliga tillskott till kraftbalansen ”låses in” och därför är en helhetsbedömning central när kraven fastställs. Ett effektivt användande av produktionsapparaten kräver också tillräcklig överföringskapacitet mellan elområden. Det faktum att snitt 2 antas gå fullt i rapportens scenarier understryker att det råder bristande överföringsförmåga mellan elområden i Sverige.

Energiföretagen anser att Kraftbalansrapporten är en bra och viktig produkt som utvecklas positivt, men resultaten och riskerna som lyfts fram behöver sättas i ett utvecklat sammanhang där ansvarsfrågan, krisberedskapsfrågorna och även anslutningskraven behöver blir belysta ur ett helhetsperspektiv.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se