Tillfällig lösning för leveranssäkerhet i sommar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät har ingått ett avtal med Ringhals för att garantera driftsäkerheten i stamnätet över sommaren. Att vi har en ansträngd driftsituation under sommarhalvåret är en relativt ny företeelse som kräver en djupare diskussion och analys om vem som bär ansvaret för kraftsystemets långsiktiga utveckling, menar Energiföretagen Sverige.

Svenska kraftnät meddelade den 18 juni att man ingått avtal med Ringhals om tidigarelagd uppstart av Ringhals 1 för att garantera driftsäkerheten i stamnätet över sommaren. Planen har från ägarnas sida varit att starta reaktorn igen efter sommaren.

Energiföretagen är positiva till överenskommelsen, men lösningen sätter fingret på den centrala frågeställningen om hur resurser nödvändiga för driftsäkerheten ska anskaffas på kort och på lång sikt. Vilka processer och strukturer krävs för att över tid säkra tillgången på de stödtjänster och avhjälpande åtgärder som nu upphandlats med stor brådska?

Planerbar kraft och robusta nät

Den nuvarande situationen illustrerar dels nödvändigheten av tillgång till planerbar kraftproduktion för att komplettera elproduktionen från vind och sol, dels vikten av ett robust elnät som kan transportera el från de platser där produktionen sker, till användaren oavsett var den befinner sig. Av driftsäkerhetsskäl har Svenska kraftnät också begränsat överföringskapaciteten i stamnätet, vilket får konsekvenser för elmarknaden i form av ökade prisskillnader mellan de svenska elområdena.

– Även om den goda tillgången på vattenkraft och vindkraft förstärkt en situation med låga priser, så menar vi att trenden mot mindre andel planerbar produktion har varit tydlig. Inte minst med tanke på de nyligen införda pålagorna på kraftvärmen och att Svenska kraftnät kanske borde varit mer förutseende, säger Per Wikström, ansvarig Elnät ekonomi och utveckling på Energiföretagen och fortsätter:

– Den uppkomna situationen illustrerar på ett tydligt sätt vad de senaste årens kommunikation om minskade marginaler avseende driftsäkerheten kan innebära i praktiken. När kraftsystemet stressas på detta sätt under sommaren är det naturligtvis sunt att diskutera om vi förberett oss tillräckligt för den energiomställning vi nu befinner oss i och om det här är det “nya normala”.

Analysera och diskutera långsiktiga lösningar

– Energiföretagen välkomnar en dialog med en djupare konsekvensanalys kring långsiktiga lösningar för att hantera driftsäkerheten även under sommarperioden och inte bara begränsat till ansträngda situationer vintertid. Vi välkomnar också en diskussion kring vilket ansvar som vilar på Svenska kraftnät avseende kraftsystemets långsiktiga utveckling – både vad gäller nätutbyggnad och elproduktion, avslutar Per Wikström.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Wikström

Per Wikström

Ansvarig elnät - ekonomi och utveckling
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 10
E-post: per.wikstrom@energiforetagen.se