Flödesbaserad kapacitetstilldelning måste ge ökad samhällsnytta

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

De nordiska systemoperatörerna har föreslagit att beräkningen av överföringskapacitet som ska tilldelas elmarknaden framöver ska ske med en flödesbaserad metod. Många av de nordiska marknadsaktörerna menar att de samhällsekonomiska vinsterna av detta är små och samtidigt förknippade med begränsningar som riskerar att hämma marknadens effektivitet. Fortum, Vattenfall och Energiföretagen Sverige har därför skickat ett brev till de nordiska reglermyndigheterna med en uppmaning att inte godkänna systemoperatörernas senaste förslag till ändring i modellen.

Målet för den gemensamma europeiska elmarknaden är att förse EU:s medborgare med konkurrenskraftig, säker och hållbar el. Ökade handelsmöjligheter genom effektiviserade och harmoniserade marknadsregler spelar en nyckelroll för detta. Tilldelningen av överföringskapacitet till elbörserna är central för prisbildningen på elmarknaden, och därmed också marknadens effektivitet.

Handel mellan de nordiska budområden är en hörnsten för den nordiska elmarknadens funktion. Förslaget utgör därmed sannolikt den största förändringen av den nordiska elmarknaden sedan 1990-talet. Att den skulle genomföras utan bevisade fördelar och säkerställd robusthet gör oss djupt bekymrade.

Vi menar att det finns en avsaknad av helhetssyn i det liggande förslaget. Systemoperatörernas utvärdering har visat på relativt blygsamma vinster för samhället, dock med stor osäkerhet. Systemoperatörerna har nästan uteslutande fokuserat på spotmarknaden och därmed helt utelämnat negativa effekter för intradagsmarknad och den finansiella marknaden. Förslaget brister också i transparens samt underskattar enligt vår mening konsekvenserna av så kallade icke-intuitiva flöden. Vår farhåga är att dessa brister gömmer betydande socioekonomiska kostnader.

Det krävs därför ett bredare perspektiv, utförligare simuleringar samt krav på uppvisad effektivitet innan metoden implementeras. Flödesbaserad kapacitetstilldelning bör fungera som verklig marknadsförbättring, annars bör den inte införas.

Brevet till de nordiska regulatorerna kan du läsa här.

En artikel har även lagts ut på Second Opinion.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se