Vägen till en klimatpositiv framtid

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Idag skickade Energiföretagen in remissvaret på slutbetänkande om negativa utsläpp av växthusgaser till miljödepartementet. Energiföretagen anser att utredningens förslag är bra men att det brådskar att genomföra dem så att negativa utsläpp genom avskiljning och lagring av biogena koldioxidutsläpp (bio-CCS) kan realiseras i stor skala innan 2030.

– Flera av våra medlemsföretag med fjärrvärmeverksamhet har visat stort intresse av att bidra med negativa utsläpp som ytterligare en samhällsnytta anknuten till kraft- och fjärrvärmeproduktion, säger Per Holm ansvarig klimatpolitik på Energiföretagen.

Med negativa utsläpp menas att utsläppen är mindre än noll, det vill säga att halten av växthusgaser i atmosfären sänks. Sverige behöver negativa utsläpp för att kompensera för utsläpp som är svåra eller dyra att undvika för att nå klimatmålen för 2045, samt uppnå negativa utsläpp därefter. Det är dock viktigt att bio-CCS inte används som ett skäl till att inte minska utsläpp som annars borde kunna minska och gärna försvinna.

I färdplanen för uppvärmningsbranschen som togs fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige formuleras uppvärmningsbranschens vision: Uppvärmningssektorns långsiktiga vision är att år 2045 ska sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen.

– Vi välkomnar därför utredningens förslag om omvända auktioner för negativa utsläpp och uppmanar regeringen att skyndsamt ge Energimyndigheten i uppdrag att utforma och genomföra auktionerna. Rätt utformade kommer auktionerna att ge kostnadseffektiva negativa utsläpp, säger Per Holm.

Energiföretagen instämmer i utredningens bedömning att finansieringen av bio-CCS bör vara skattefinansierad på kort sikt - eftersom nyttan med negativa utsläpp är kollektiv. På längre sikt bör detta dock omprövas och staten bör verka för en EU-gemensam finansiering/styrmedel. Vidare behöver styrmedlen för bio-CCS vara uthålliga, förutsägbara, långsiktiga och teknikneutrala.

– Det finns inget att vänta på utan vi ser gärna att regeringen skyndsamt genomför de förslag som betänkandet föreslår, avslutar Per Holm.

Läs hela remissvaret.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm - föräldraledig

Per Holm - föräldraledig

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se