Viktigt lagförslag för nödvändiga elnätsinvesteringar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringens lagförslag i promemorian ”Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet” är nödvändigt för att viktiga investeringar i elnäten ska kunna genomföras. De behövs för att öka elnätets kapacitet och möjliggöra elektrifiering av transporter och industri, samt för omställningen av energisystemet.

I promemorian från Infrastrukturdepartementet föreslås att elnätsföretag ska få använda tidigare outnyttjat intäktsutrymme från tillsynsperioden 2012–2015, för kommande investeringar i tillsynsperioderna 2020–2023 och 2024–2027.

Energiföretagen menar att elnätsföretagens inrapporterade investeringsplaner för perioden 2019–2023 inte kan realiseras utan den lag som nu föreslås:

– Investeringsbehoven i elnäten är mycket stora. Det kunde man också se i de investeringsplaner som rapporterades in till Energimarknadsinspektionen (Ei) för ett år sedan. Sedan dess har dock mycket hänt. Regeringen hade vid den tidpunkten inte dragit in möjligheten att använda underskottet från tidigare tillsynsperioder. Den förväntade avkastningen på investeringar var också högre än den extremt låga nivå som Ei slutligen fastställde. Om inte elnätsföretagen kan ta del av den outnyttjade intäktsramen, så kan inte investeringsplanerna realiseras, säger Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed.

Inga extra intäkter utöver tidigare beslut

Det nya lagförslaget betyder inte några extra intäkter utöver vad tidigare beslutade intäktsramar medgett, utan endast en möjlighet att använda hittills outnyttjade intäktsramar för investeringar i elnätsverksamheten.

Regeringen föreslår att de outnyttjade intäkterna ska kunna användas för investeringar under de närmaste åtta åren. Det är positivt eftersom vi redan är en bit in i 2020 samtidigt som Coronakrisen skulle kunna försena vissa projekt på grund av personalbrist. Investeringarna behövs och på detta sätt skapas förutsättningar för att de ska hinna genomföras.

Att det särskilda investeringsutrymmet kan nyttjas under två tillsynsperioder ger dessutom förutsättningar för en mer stabil utveckling av kundernas avgifter. Enligt Energiföretagens analys får också flertalet kunder, med nuvarande åtstramning i regleringsmodellen, lägre avgifter även om lagförslaget genomförs.

Dialog emotses

Energiföretagen vill vara tydliga med att detta förslag inte är tillräckligt för att möjliggöra de investeringar som krävs för att klara hela klimatomställningen. Energiföretagen bedömer likaså att ett stort investeringsbehov finns i elnäten även efter tillsynsperioden 2024–2027, men gör bedömningen att den här särskilda lagen bör ha spelat ut sin roll vid den tidpunkten. Tillräckliga drivkrafter måste säkerställas genom en väl avvägd tillämpning av den ordinarie lagstiftningen.

– Efter flera år av ryckighet önskar vi nu se en utveckling mot en långsiktig, stabil och förutsägbar reglermodell. Vi är därför positiva till ministerns förslag att inleda en dialog om intäktsregleringen och ser fram emot att bidra till att väl avvägda incitament och en rimlig prisutveckling skapas även på lång sikt, säger Pernilla Winnhed.

Läs hela remissvaret här på Energiföretagens webbplats.

Läs frågor och svar om intäktsregleringen på Energiföretagens webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se