Många tillämpningsproblem när avfallsförbränningsskatten införs

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Den 1 april införs den hårt kritiserade avfallsförbränningsskatten. Det innebär att avfallsförbrännings- och samförbränningsanläggningar behöver betala 75 kronor per ton förbränt avfall. Tyvärr finns många tillämpningsproblem, som ännu saknar lösning, att hantera för Skatteverket.

Trots att riksdagsbeslutet om skatten fattades i början av december återstår fortfarande många frågor kring tillämpningen, som Skatteverket nu måste reda ut. Bland annat finns ännu ingen entydig tolkning av begreppet ”biobränsle” och hur det ska tillämpas för returträ och rejekt från matavfallsbehandling. Inte heller har frågan om avdragsmöjligheterna för avfallets fukthalt, till exempel vad gäller så kallat rökgaskondensat, retts ut. Ett problem är också att skatten saknar koppling till avfallets energiinnehåll, vilket skapar svårigheter för avfallsmarknadens aktörer att bedöma hur olika kategorier av avfall kommer att bedömas skattemässigt.

Ytterligare en problemställning är avgränsningen av en förbränningsanläggning i lagstiftningen och när avfallet ska föras upp till beskattning. Energiföretagen har i december hemställt till Finansdepartementet om att dubbelbeskattningen måste slopas för askor som deponeras inne på en förbränningsanläggnings område, vilket innebär att företaget behöver betala både avfallsförbränningsskatt och avfallsskatt (deponiskatt). Dagens skatteregler gör att det kommer genereras många dagliga – och i praktiken meningslösa - lastbilstransporter av askor, vilket är både improduktivt och dåligt för miljön. 

- Skatteverket har tyvärr fått ett omöjligt uppdrag att få till en välfungerande tillämpning av avfallsförbränningsskatten. Grundproblemet är att skatteutformningen har så många brister. I praktiken saknas också avsedda styreffekter med att få till en ökad materialåtervinning. I slutänden faller ansvaret tungt på de politiker som beslutat om skattens införande, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

- Vi hoppas att den utvärdering Skatteverket nu fått i uppdrag att göra av regeringen blir bred och tar fasta på alla de grundläggande problemen med skattens utformning. Vår slutsats, baserat på alla de praktiska tillämpningsproblem vi nu ser och den omfattande kritiken från utredning, remissinstanser och lagrådet, är att avfallsförbränningsskatten måste avskaffas, anser Erik Thornström.

Eftersom Skatteverkets utvärdering ska vara klar först i oktober nästa år behöver dock Skatteverket och regeringen ta tag i de mest akuta tillämpningsfrågorna redan nu.  

Mer information om avfallförbränningsskatten för medlemmar finns här.

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se