Årsstatistiken för 2019 - nu börjar solen skymta

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagens statistik för 2019 är klar. Den visar att Sveriges energisystem har låga utsläpp av koldioxid jämfört med andra länder främst tack vare stora mängder förnybar el och kärnkraft, i kombination med fjärrvärme. Nu börjar dessutom solenergin synas i statistiken, om än på blygsamma nivåer. Välkommen att använda materialet!

Energiföretagen Sverige har gjort om sin årsstatistik, Energiåret. För första gången presenteras Energiåret som en serie PowerPoint-bilder med korta talarmanus som förklarande text. Ett antal bilder har dessutom valts ut i interaktivt utförande.

PowerPoint-serien består av 50 bilder indelade i några kapitel:

Elproduktion
Elanvändning
Elmarknad
Elnät
Fjärrvärme
Fjärrkyla
Miljö

Vi har valt ut tre bilder här som exempel, med nyhetsinnehåll. De två första bilderna är interaktiva.

1. Solkraften syns tydligare i statistiken

Din webbläsare stödjer inte canvaselementet

Källa: Energiföretagen Sverige *Avser första januari

Den installerade el-effekten i MW (Megawatt = tusen kilowatt, kW), ett mått på elproduktionsförmågan. Den verkliga elproduktionen beror sedan på hur många timmar om året som kraftkällan kan utnyttjas. Här syns hur solkraften börjat installeras och skjutit fart. Enligt Energimyndighetens statistik var 700 MW solel installerade 2019.

2. Fjärrvärmens minskade påverkan på klimatutsläppen

Din webbläsare stödjer inte canvaselementet

Källa: Energiföretagen Sverige

Här syns den kraftiga nedgången i användningen av fossila bränslen i fjärrvärmen tydligt. Samtidigt har förnybar energi (främst trädbränslen i form av grot, sågspån, bark och träflis) samt återvunnen energi (främst avfall, industriell restvärme och returträflis) ökat. Koldioxidutsläppen har minskat lika kraftigt. Från att på 1980-talet ha legat på cirka 325 gram koldioxid per kWh låg utsläppen år 2019 på knappt 60 g koldioxid per kWh.

3. Olika länders utsläpp av koldioxid i jämförelse

Bilden visar territoriella utsläpp av koldioxid per capita och BNP. Sverige har låga utsläpp av koldioxid jämfört med andra länder tack vare stora mängder förnybar el och kärnkraft i kombination med fjärrvärme i energisystemet. Utsläppen per capita är låga i Sverige trots kallt klimat, hög andel elintensiv industri och liten befolkning. Luxemburg som har en liten befolkning sticker ut med höga utsläpp per capita. En bidragande orsak är låga skatter på drivmedel som lett till ökad tankning av fordon från andra länder. Dessa utsläpp räknas in i Luxemburgs statistik då drivmedlet sålts där.

Ta del av nya Energiåret 2019

Läs Energiåret på Energiföretagens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se