Budgetpropositionen: Goda ambitioner men viktiga delar saknas

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Sverige står inför stora utmaningar både när det gäller att nå klimatmålen och att trygga vår energiförsörjning. Regeringen tar en rad olika initiativ, men frågan är om man ser till helheten och har uthållighet att realisera förslagen, säger Pernilla Winnhed, VD Energiföretagen.

Regeringen beskriver att “ökad elektrifiering är en viktig komponent i omställningen till nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045” och man gör en omfattande satsning på laddinfrastruktur för tunga transporter. Detta är välkommet men energiomställningen måste ses som en helhet. Här saknas den elektrifieringskommission som aviserades redan i förra budgetpropositionen, liksom arbetet med regeringens elektrifieringsstrategi som ännu inte presenterats.

En stor del av dagens utmaning på energiområdet ligger i de stora investeringsbehoven i våra elnät. Ett av de mest angelägna hindren att ta sig an är därför de långa tillståndsprocesserna som påverkar investeringar i elnätet. Regeringen noterar detta problem i höstbudgeten och lyfter fram utredningsarbetet på området. Man skjuter även till resurser till Energimarknadsinspektionens hantering av ärenden.   

- Att Energimarknadsinspektionen ges mer resurser för att korta tillståndsprocesserna är bra, men resursbristen i andra instansen är ännu större, till exempel hos Länsstyrelser och Lantmäteriet. Vi väntar också på att nätkoncessionsutredningens förslag ska införas. Detta har lyfts av Anders Ygeman vid ett flertal tillfällen, men inget har hänt, säger Pernilla Winnhed.

Det är också beklagligt att regeringen väljer att gå vidare med att införa energi- och koldioxidskatt på grödebaserade bioooljor för värmeproduktion. Detta går stick i stäv med de uttalade energi- och klimatpolitiska målsättningarna och kommer att försena och fördyra utfasningen av fossila bränslen i fjärrvärmen. Regeringen borde på samma sätt som man gör för biodrivmedel ta en strid mot EU-kommissionen för att få till stånd fortsatt skattebefrielse för dessa biobränslen.

Ett annat viktigt område som regeringen lyfter fram är negativa utsläpp, bio-CCS. Här tar regeringen ett viktigt steg och utser Energimyndigheten till ett nationellt centrum för att utreda och ta fram ett system för att främja detta. Man avsätter också sammanlagt 250 miljoner för kommande år för ett sådant system.

- Bio-CCS är en teknik med stor potential där svenska kraft- och fjärrvärmeanläggningar har möjlighet att bidra. Regeringens satsningar är steg i rätt riktning, men ska teknikanvändningen bli verklighet och investeringarna komma så krävs ett mer långsiktigt engagemang, säger Pernilla Winnhed.

Regeringen satsar även på cirkulär ekonomi och avfallsstatistik genom mer resurser till Naturvårdsverket. För att uppnå en cirkulär ekonomi krävs insatser högt upp i värdekedjan för att förebygga avfall samt en stärkt kontroll och lagstiftning för att komma åt de som hanterar avfall utan miljöhänsyn.

Regeringen föreslår vidare att energiforskningsanslaget ska minskas med drygt 100 miljoner kronor nästa år, vilket skickar märkliga signaler inför höstens aviserade energiforskningsproposition. För att klara de högt satta energi- och klimatpolitiska satsningarna skulle tvärtom resurserna behöva öka för att ta fram den kunskap och teknik som energiomställningen kräver.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se