Risk för betydande påverkan på vattenkraftens produktion och reglerförmåga

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vattenmyndigheterna har, för vattenförekomster som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022-2024 enligt den nationella planen, under perioden 1 mars till 30 april genomförts ett samråd. Energiföretagen anser att tiden varit knapp, i förhållande till frågornas komplexitet och de värden som står på spel. Energiföretagen anser vidare att samrådsmaterialet så väl som samrådsgenomförandet innehåller sådana brister att det behöver omarbetas och göras om innan beslut om uppdaterade miljökvalitetsnormer kan fattas.

Stornorrfors
Stornorrfors Stornorrfors

Vattenkraften spelar en central roll för Sveriges elförsörjning, dels som enskild produktionskraft, dels som regler- och balanskraft. Vattenkraften bidrar dessutom till ett stabilt och konkurrenskraftigt energisystem. En omfattande elektrifiering av samhället tillsammans med fortsatt utbyggnad av icke-planerbar produktion gör att vattenkraftens betydelse framöver kommer öka.

Att i ett samlat grepp och under en begränsad tid förse hela den svenska vattenkraften med moderna miljövillkor är ett historiskt och omfattande arbete och för att lyckas krävs gemensamma ansträngningar och samsyn kring prioriteringar och avvägningar i syfte att säkerställa så väl största möjliga nytta för vattenmiljön som nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Från vattenkraftbranschens sida finns både vilja och beredskap att investera i åtgärder med tydlig miljöeffekt.

Vattenmyndigheterna har, för vattenförekomster som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022-2024 enligt den nationella planen, under perioden 1 mars till 30 april genomfört ett samråd.

I sina synpunkter för samrådet framför Energiföretagen sammanfattningsvis:

  • En väl fungerande vattenförvaltning är en central förutsättning för att vattenkraftens viktiga roll i energisystemet långsiktigt ska kunna värnas och utvecklas. Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer kommer efter fastställande utgöra grund för den rättsliga omprövningen av vattenkraftens miljövillkor.
  • För att säkerställa effektiva och rättssäkra prövningsprocesser behöver hantering av målkonflikter, samhällskritiska avvägningar och prioritering av åtgärder ske inom ramen för vattenförvaltningens normsättning. Ändamålsenliga verktyg och metodik som säkerställer både ”största möjliga nytta för vattenmiljön och nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel” behövs för att på ett transparant, rättssäkert och kostnadseffektivt sätt styra åtgärder dit de gör mest miljönytta.
  • Energiföretagen anser att ovanstående verktyg och metodik fortfarande saknas och att befintligt samrådsmaterial inte är tillräckligt genomarbetat. Kombinerat med brister och osäkerheter kopplade till underlags- och referensdata, regelverkstillämpning och myndighetsutövning samt kvalitetsbrister i utförande av beräkningar och analyser anser vi inte att regeringens grundläggande krav på ”tillförlitliga klassificeringar och väl avvägda miljökvalitetsnormer” är tillgodosedda.
  • Energiföretagen anser således att samrådsmaterialet så väl som samrådsgenomförandet innehåller sådana brister att det behöver omarbetas och göras om innan beslut om uppdaterade miljökvalitetsnormer fattas. Med hänsyn till de stora värden som står på spel för energisystemet, samt för enskilda och verksamhetsutövare, bör inte heller omprövningen med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor inledas innan denna kvalitetssäkring är genomförd.
  • Verktyg och metoder, för att kunna göra samhällsekonomiska analyser och bedömningar av om och när betydande påverkan på vattenkraftens reglerförmåga riskerar att uppstå, behöver vidareutvecklas. Processen med att se över och uppdatera väglednings-dokument behöver påskyndas. Den nationella planen samt politiska beslut och prioriteringar bör vara styrande för detta arbete. Nuvarande brister fritar dock inte vattenmyndigheterna från ansvaret att ta fram tillräckligt beslutsunderlag och att säkerställa att gällande lagstiftning efterlevs.
  • Tillgänglig kunskap behöver fångas upp och där det finns kunskapsluckor och bristfälligt underlag behövs riktade insatser. Energiföretagen Sverige och våra medlemmar bidrar gärna, det är vår uppfattning att endast ett sektorsövergripande samarbete leder till väl underbyggda, avvägda och rätt prioriterade miljöåtgärder.

Ta del av Energiföretagens yttrande i sin helhet (.pdf).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se