Oenighet kring kärnkraft i energipolitisk riksdagsdebatt

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Den 8 december hölls en energipolitisk debatt i riksdagen. I debatten lyste en oenighet kring frågan om ny kärnkraft igenom, men det gick även att skönja en ganska bred enighet kring det framtida ökade elbehovet. Få koll på partiernas energipolitiska prioriteringar genom att spana in vilka frågor de lyfte i debatten.

Igår, den 8 december, hölls en energipolitisk debatt i riksdagen. Detta i samband med att man beslutar om Näringsutskottets betänkande om statsbudgetens utgiftsområde 21, som omfattar energirelaterade anslag. Debatten är ett tillfälle för riksdagspartierna att lyfta fram sin syn på energipolitiken och sina egna prioriteringar.

Oenighet kring ny kärnkraft, men enighet kring det ökade elbehovet

Mycket av debatten och replikskiftena följde väl inkörda hjulspår i energipolitiken. Företrädare för oppositionspartierna lyfte fram kärnkraft och problematiserade allt för mycket vindkraft i energisystemet. Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet ifrågasatte oppositionspartiernas ambitioner för ny kärnkraft, som inte matchas av några konkreta förslag eller budgetsatsningar.

En ganska bred enighet råder mellan riksdagens partier om att det framtida elbehovet kommer att öka och att både elproduktion och nät behöver stärkas för att klara detta. Det är dock oklart hur man ska gå till väga. Lokal acceptans för vindkraft och ersättning till lokalsamhället kom upp i debatten, liksom hotet mot vattenkraften. Debatten visade på det polariserade läget som råder i energipolitiken. Även om det finns en samsyn kring många av utmaningarna spretar det rejält kring hur de olika partierna vill komma framåt.

Riksdagspartiernas yttranden under den energipolitiska debatten

Socialdemokraterna representerades av Mattias Jonsson från Näringsutskottet. Han lyfte de olika insatser regeringen gör och pekade på behovet att ta höjd för fördubblad elanvändning till 2045, liksom Socialdemokraternas mål om 100 procent förnybart i elsystemet till 2040.

Mattias Jonsson fick kritik av Centerpartiets Rickard Nordin för den kommande miljöprövningen av vattenkraften som riskerar att minska vattenkraftsproduktion och gå emot riksdagens målsättningar. Nordin själv lyfte gröna avdrag för energieffektivisering och insatser för att korta ledtiderna, bland annat mer resurser till myndigheter. Centerpartiet vill ha ett planeringsmål för 300 Terawattimmar i elnätet.

Rickard fick medhåll i mycket av Vänsterpartiets Birger Lathi. Vänsterpartiets budgetförslag är cirka 3 miljarder större än regeringens med framför allt stöd till förnybar elproduktion.

Liberalernas Arman Teimouri betonade kärnkraftens roll och lyfte att Liberalerna, i sitt budgetförslag, vill se öronmärkta medel till kärnenergiforskning i sitt budgetförslag.

Lorentz Tovatt från Miljöpartiet inledde med att kritisera Moderaterna för deras agerande ute i landet där de sagt nej till stora etableringar av havsbaserad vindkraft. Just havsbaserad vind är något Miljöpartiet vill lyfta genom bland annat en nationell plan. De vill även se över det kommunala vetot för vindkraft.

Moderaternas Lotta Olsson kritiserade regeringen och Miljöpartiet för dagens brister i elsystemet. Hon lyfte behovet av att värna vattenkraften och att planera för ny kärnkraft, liksom ett mer framsynt agerande av Svenska kraftnät för att höja kapaciteten i stamnätet.

Mattias Bäckström Johansson från Sverigedemokraterna betonade anslaget för energiforskning. I det gemensamma budgetförslag från M, KD och SD som fått riksdagens stöd tydliggörs att energiforskningsanslaget även ska kunna omfatta kärnteknisk forskning. Mattias lyfte bland annat även fram kraftvärmens betydelse och problematiserade vindkraftens påverkan lokalt.

Slutligen talade Camilla Brodin från Kristdemokraterna. Hon tog fasta på det kraftigt ökande framtida elbehovet och kärnkraftens roll för att klara detta.  

Se hela debatten.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se