Förvaltningsrätten slår fast viktiga rättssäkerhetsprinciper

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Förvaltningsrätten i Linköping har meddelat domar i flera mål som gäller elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020-2023. Förvaltningsrätten konstaterar att intäktsramsförordningen strider mot ellagen och EU:s tredje elmarknadsdirektiv och målen återförvisas till Energimarknadsinspektionen för nya beräkningar och fastställande av nya intäktsramar för tillsynsperioden.

Domarna handlar om intäktsramarna som Energimarknadsinspektionen fastställde för perioden 2020-2023 och som överklagades av ett stort antal elnätsföretag.

- Viktiga rättssäkerhetsaspekter har slagits fast i domen, vilket vi välkomnar. Det handlar om helt nödvändiga delar som vikten av att följa ellagen, EU:s elmarknadsdirektiv men också grundlagen, säger Ronald Liljegren chefsjurist hos Energiföretagen. Vi välkomnar också att domstolen slagit fast att Ei vid omprövningen ska anlägga ett framåtblickande, långsiktigt och stabilt perspektiv, samt ta hänsyn till elnätföretagens regulatoriska risk.

Energiföretagen Sverige lyfte behovet av rättssäkerhet i sitt remissvar till den nya regleringen (januari 2018) tillsammans med vikten av en dialog kring en framtida elnätsreglering som möter samhällets behov av ett utvecklat elnät.

- Vi ser fram emot att fortsätta den dialog som energiministern initierat kring att säkerställa en långsiktig, stabil och framåtblickande reglering framöver. Det är helt nödvändigt med en större förutsägbarhet, inte bara för samhället och elnätskunderna utan också för elnätsföretagen.

Det svenska elnätet är en möjliggörare för att nå målet om ett fossilfritt Sverige 2045. Ny elintensiv industri och elektrifiering av fordonsflottan ställer nya krav på att elnätet har kapacitet och hög leveranskvalitet. Samtidigt har elnäten i Sverige mycket olika förutsättningar och utvecklingen går i en riktning där dessa olikheter förstärks. Det finns anledning att se över hur elnätsregleringen kan möta detta.

Strävan bör vara ett stabilt och långsiktigt regelverk där det inte blir så omfattande förändringar mellan tillsynsperioderna som det har varit hittills. Energiföretagen vill gärna ta en aktiv roll i detta arbete och hoppas mycket på en kommande elnätsdialog med regeringen.

Till Förvaltningsrättens domar

Till Energimarknadsinspektionens kommentar

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se