Flera bra förslag i ny vindkraftstrategi

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har presenterat en ny vindkraftsstrategi. Energiföretagen Sverige delar bedömningen om behov av att röja hinder för att vindkraftsproduktion och ställer sig positiva till flera av de förslag som strategin innehåller.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har presenterat en ny vindkraftsstrategi. Strategin bygger på ett gemensamt initiativ från myndigheterna och har genomförts inom ramen för miljömålsrådet 

Enligt myndigheterna har strategin tagits fram mot bakgrund av att Sverige befinner sig mitt i en stor pågående energiomställning, där en omfattande elektrifiering kommer att kräva stora mängder fossilfri el. Dels kommer befintlig elproduktion behöva ersättas när den når sin livslängd, närmast i tiden vindkraft, dels krävs goda förutsättningar för ny elproduktion. 

- Energiföretagen delar myndigheternas bild av stora kommande investeringsbehov i energisystemet, där vindkraft utgör en viktig del av den fossilfria elproduktionen. Det finns flera bra förslag i den strategi som myndigheterna publicerat och många återfinns i de tidslinjer vi själva tagit framMen för att underlätta just fortsatt vindkraftsutbyggnad och möjliggöra anslutningar, så är det viktigt att poängtera att vi samtidigt behöver korta dagens långa tillståndsprocesser för elnät, säger Ingela Lindqvist, jurist på Energiföretagen Sverige. 

Energiföretagen ställer sig positiva till flera av de förslag som strategin innehåller  

  • Bättre planering och dialogStrategin föreslår att regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att tillsammans med kommunerna och andra berörda aktörer, såsom elnätsägare, att ta fram regionala planeringsunderlag   
  • Reformerad kommunal tillstyrkan. Idag råder en osäker och oförutsägbar ordning för kommunernas tillstyrkan av vindkraftsprojekt. Besked kan komma sent i processen och ändras på oklara grunder. Strategin föreslår en ordning där besked lämnas tidigt i processen och är bindande.  
  • Lokal förankring. Strategin föreslår att regeringen tillsätter en utredning om hur den lokala nyttan ska kunna öka vid en större vindkraftsutbyggnad. Detta är välkommet. Olika former av insatser, anpassade efter de lokala förutsättningarna, kan bidra till ökad acceptans för vindkraftsetableringar.  

Energiföretagen går nu igenom strategin i sin helhetTa del av strategin på Energimyndighetens hemsida. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se