Högre växel i färden mot e-mobility

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige vill starta ett initiativ för att samla medlemmar, andra marknadsaktörer och beslutsfattare för att tillsammans diskutera utmaningar och konkreta lösningar för att komma snabbare framåt när det gäller e-mobility. Det skriver Energiföretagens vd Åsa Pettersson och Sara Emanuelsson, ansvarig fossilfria transporter på Energiföretagen på Second Opinion.

Foto: Mostphotos/MickesFotosida

DEBATT på Second Opinon - Elektrifieringen av såväl personbilar som tunga transporter är en välkommen samhällsutveckling. Den är också helt nödvändig eftersom en tredjedel av Sveriges nationella koldioxidutsläpp kommer från transportsektorn. Utvecklingen innebär nya utmaningar för energisystemet, men också möjligheter, där elfordon kan spela en roll för till exempel nätstabilitet. Det finns alltså all anledning att öka takten i energibranschens arbete med e-mobility.

Idag rullar över 220 000 laddbara fordon på våra vägar och utgör fyra procent av fordonsflottan. Ökningen är hela 85 procent det senaste året och trenden är tydligt uppåtgående och nu börjar även de elektriska lastbilarna rulla ut på våra vägar. Enligt det uppdaterade efterfrågescenariot för el till 2045 som Energiföretagen Sverige presenterade under våren, kan transportsektorns efterfrågan på el, inklusive tunga transporter, komma att öka från dagens 3 TWh till 27 TWh 2045.

I takt med att elfordonen ökar i antal, växer också deras betydelse för elsystemet, inte minst när det handlar om elnätets kapacitet men också fordonens möjlighet att aggregerat erbjuda balanstjänster till elsystemet. Därmed ökar behovet av att vi i energibranschen engagerar oss mer aktivt, både vad gäller utformning av lagar och regelverk, och för att bidra till att utveckla det ekosystem kring laddning som ännu är i sin linda.

Våra medlemsföretag har redan tagit ett betydande ansvar för stora investeringar i laddinfrastruktur runt om i landet. Samtidigt är elfordonsladdning en förhållandevis ny företeelse med en bredd av marknadsaktörer och många viktiga områden att utveckla och bevaka. Här vill vi bli en mer aktiv och synlig aktör.

Exempelvis behöver de vita fläckarna på kartan där laddinfrastruktur saknas adresseras. Målsättningen måste vara att kunna ladda sitt fordon oavsett var i Sverige man befinner sig. Ytterligare utbyggnad i områden som idag är väl täckta behövs också för att möta upp en kraftigt ökande efterfrågan. Tillgång till mark i tätbebyggda områden blir då särskilt viktig, eftersom många aktörer konkurrerar om utrymmet.

Ett annat viktigt och brådskande område är betallösningar. Det måste bli enklare att betala oavsett vem som äger laddstolpen. Detta har inte minst regeringen med energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman i spetsen efterfrågat. Ett steg på vägen lanserades nyligen av E.ON. och Vattenfall InCharge. Genom en roaming-lösning kan kunder med laddkort hos respektive företag ladda vid båda företagens publika stationer. Lösningen ska ge kunderna tillgång till närmare 1 000 publika laddningspunkter redan i sommar. Anders Ygeman välkomnade lösningen som ett steg i rätt riktning men med önskemål om att flera operatörer ska kunna ansluta sig framöver.

Även nätkapacitetsfrågan är en nyckelfråga för all form av elektrifiering – så även e-mobility. Snabbladdning av tung trafik är oerhört effektkrävande och om den tunga trafiken ska kunna elektrifieras krävs att rådande situation med nätkapacitetsbrist i tillväxtregioner åtgärdas. Kan man däremot styra laddningen över dygnet genom vehicle-to-grid-teknik, så kan fordonens batterier användas för att balansera elsystemet.

Inför förra valet arbetade Energiföretagen fram förslag till en reformagenda för fossilfria transporter som i stora delar har förverkligats. I vårt färdplansarbete har vi tagit fram en tidslinje för elektrifiering av transportsektorn, där vi till exempel föreslår att ett mål för utbyggnadstakt för laddinfrastruktur utreds, och nu under våren har vi spelat in ett antal konkreta förslag till regeringens Elektrifieringsstrategi, där vi pekar ut hinder som behöver rivas och åtgärder som behöver genomföras för att kunna möta ett växande behov av elektrifiering i transportsektorn.

​Vi står nu inför ett tydligt paradigmskifte inom transportsektorn där elektrifiering är en nyckel för omställningen. För att snabba på den utvecklingen ser vi behov av en kraftsamling. Energiföretagen Sverige vill därför starta ett initiativ för att samla våra medlemmar, andra marknadsaktörer och beslutsfattare för att tillsammans diskutera utmaningar och konkreta lösningar och på så sätt komma snabbare framåt. Vi på Energiföretagen Sverige är beredda att lägga in en högre växel i detta arbete och vi öppnar dörren för alla som vill åka med.

Åsa Pettersson, vd Energiföretagen

Sara Emanuelsson, ansvarig fossilfria transporter, Energiföretagen  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Senior politisk rådgivare och ansvarig för EU-frågor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se