Välkomna förslag i En rättssäker vindkraftprövning

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Med utgångspunkt i det stora behov av fossilfri el som klimatomställningen kräver och att tillkomsten av ny elproduktion underlättas generellt, välkomnar Energiföretagen förslagen i utredningen "En rättssäker vindkraftprövning". Sverige har goda möjligheter att etablera vindkraft och de förslagna åtgärderna gör att möjligheterna att ta tillvara dessa ökar väsentligt.

Energiföretagen välkomnar utredningens förslag (SOU 2021:53) som innebär att kommunerna även fortsatt har en rätt att säga nej till vindkraft men att kommunen behöver ge besked tidigt i processen. Det är också viktigt att utredningen har preciserat att kommunens beslut begränsas till att enbart avse mark- och vattenanvändning för att tydliggöra skiljelinjen mellan de kommunala bedömningarna och tillståndsmyndighetens prövning.

Tillståndsmyndigheten är den som är ansvarig för att pröva om vindkraftverken kan ges tillstånd med hänsyn till exempelvis naturmiljöintressen. Energiföretagen delar uppfattningen att det är en förutsättning att det är kommunen som avgör var i kommunen det är lämpligt med vindkraft och att ett positivt besked från kommunen är en förutsättning för att kunna lämna in en ansökan om tillstånd.

Energiföretagen har lämnat följande synpunkter på utredningens förslag:

  • Energiföretagen stöder införandet av en särskild lag för lokaliseringsbesked för tillståndspliktig vindkraft där ett lokaliseringsbesked kan vara positivt eller negativt och ska beslutas av kommunen inom sex månader. Viktiga beståndsdelar är att kommunen måste motivera sitt beslut och att lokaliseringsbeskedet gäller i fem år från att det meddelades.
  • En ordning där även positiva lokaliseringsbesked ska överklagas direkt kan medföra något längre ledtider men Energiföretagen bedömer att det i detta fall är motiverat. Enligt utredningens förslag ska negativa besked överklagas direkt medan positiva besked enbart ska få överklagas tillsammans med tillståndsbeslut. Energiföretagen anser att överklagan av positiva besked ska prövas direkt. Att gå vidare med en tillståndsprocess är ett stort ekonomiskt åtagande från bolagets sida. Det är därför inte lämpligt att ha en så grundläggande fråga som kommunens lokaliseringsbesked oavgjord under hela prövningen.

  • Energiföretagen bedömer att ekonomisk kompensation i någon form underlättar en fortsatt vindkraftsutbyggnad och att en sådan kompensation bör gå till de kommuner och lokalsamhällen som påverkas av vindkraftsetableringar.  

  • Energiföretagen delar utredningens bedömning att förslagen kommer höja effektiviteten i prövningen, stärka rättssäkerheten och öka förutsägbarheten. Energiföretagen anser att påverkan på kommunala självstyret är begränsad och att för flertalet berörda aktörer och intressen är effekterna av utredningens förslag små samtidigt som projektörer får en stärkt rättssäkerhet och risken för sena besked och förändrade bedömningar minskar de samhällsekonomiska kostnaderna.

Läs hela Energiföretagens remissvar. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se