Regeringens vårbudget presenterad

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen presenterade den 19 april den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten. Budgeten innehåller bland annat utökade anslag för klimatbonusbilar, energiberedskap och energieffektivisering. Energiföretagen välkomnar vissa initiativ, men saknar besked från regeringen om att BNP-indexeringen av avfallsförbränningsskatten inte tas vidare och en uttalad ambition om slopad biooljeskatt. 

Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige kommenterar de energirelaterade delarna i propositionen:

- Det är välkommet att anslaget för klimatbonusbilar utökas kraftigt för att möta en nära fördubblad försäljning av elbilar, jämfört med förra året. Det är också bra att anslaget för elberedskap utökas för att bland annat stärka tillgång till reservmateriel och utökade utbildningsinsatser som är viktiga åtgärder utifrån omvärldsläget. Informationssatsningen för att hjälpa småhusägare att hitta lämpliga energieffektiviseringsåtgärder kan också bidra till att dämpa effekterna av höga elpriser framöver.

Erik Thornström igen:

- På skattesidan är det dock tunnsått med nyheter där vi bland annat hade önskat ett besked från regeringen om att BNP-indexeringen av avfallsförbränningsskatten inte tas vidare och en uttalad ambition om slopad biooljeskatt. 

3,9 miljarder kronor tillförs för klimatbonusbilar

Regeringen föreslår i värändringsbudgeten att anslaget för så kallade klimatbonusbilar förstärks med 3, 9 miljarder kronor i år. Försäljningen av klimatbonusbilar, dvs. elbilar, laddhybrider och gasbilar, har ökat. Det är framför allt försäljningen av elbilar som har ökat sedan den 1 juli 2021 och som bedöms fortsätta att öka. Antalet sålda klimatbonusbilar beräknas uppgå till drygt 150 000 bilar under perioden juli 2021–juni 2022, vilket motsvarar omkring 60 procent av nybilsförsäljningen. Det är nästan en fördubbling jämfört med den senaste tolvmånadersperioden.

Informationssatsning för energieffektivisering

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att 10 miljoner kronor tillförs under 2022 till Energimyndighetens anslag för insatser för energieffektivisering. Regeringen konstaterar att elpriserna varit exceptionellt höga den senaste vintern, som bland annat förorsakats av de höga gas- och bränslepriserna som följt av Rysslands invasion av Ukraina. Många småhusägare har därför haft högre kostnader än tidigare för att värma sina hus. Regeringen anser att arbetet med energieffektivisering med inriktning på småhus bör intensifieras för att småhusägare ska stå bättre rustade om elkostnaderna blir höga framöver och för att kunna möta kommande skärpta och bindande energieffektiviseringsmål från EU.

Utökade anslag för energiberedskap föreslås

Regeringen föreslår att anslaget för elberedskap ökas med 50 miljoner kronor under 2022. Till följd av Rysslands invasion av Ukraina har risken för störningar i energiförsörjningens leveranskedjor ökat. Regeringen anser därför att det behövs en ökad tillgång till reservkraft och reservmaterial inom elförsörjningen. Vidare bör utbildning om och kompetensförsörjning rörande elberedskap stärkas. Energimyndighetens förvaltningsanslag föreslås ökas med 2 miljoner kronor och Energimarknadsinspektionens med 1 miljon kronor för arbete med att stärka det civila försvaret.

Regeringen föreslår också att 30 miljoner kronor tillförs i år för att genomföra insatser för att förstärka drivmedelsförsörjningen och leveranskedjorna för drivmedel.

Konjunkturinstitutets miljöekonomiska analyskapacitet ska stärkas

Regeringen föreslår att 3 miljoner tillförs för att stärka Konjunkturinstitutets miljöekonomiska analyskapacitet med anledning av det lagstiftningspaket på klimatområdet som presenterades av EU- kommissionen den 14 juli 2021. Regeringen hänvisar till att kommissionens förslag är omfattande och kräver ingående analys för att säkerställa att Sveriges och EU:s klimatmål kan nås på ett kostnadseffektivt sätt.

Anslagsflyttar föreslås

I vårbudgeten föreslås även att anslaget för laddinfrastruktur respektive biogasstöd flyttas från utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård till utgiftsområde 21 Energi. Detta eftersom åtgärderna utgör energipolitiska verktyg. Regeringen vill också stärka förutsättningarna för att samlat kunna följa upp och redovisa frågor kopplade till biogasstöd.

Regeringens ekonomiska vårproposition kan läsas i sin helhet här och vårändringsbudgeten här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se