Regeringen föreslår elpriskompensation via Svk:s flaskhalsintäkter

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vid en pressträff idag presenterade regeringen ett förslag för att kompensera hushåll och företag för de rekordhöga elpriserna och som sannolikt kommer fortsätta i höst och vinter. Förslaget handlar om att använda 60 miljarder av Svenska kraftnäts flaskhalsintäkter för att till exempel återföra pengar till direkt kunderna, till mothandel eller för att sänka elnätsavgifterna. Svenska kraftnät har i uppdrag att utforma åtgärderna i detalj.

Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige kommenterar:

- Det är bra att Svenska kraftnät har fått i uppdrag att undersöka hur flaskhalsintäkterna kan användas för att komma kunderna till godo. Vi förespråkar främst åtgärder som minskar effekten av de kapacitetsbegränsningar i elnätet som ger upphov till de högre priserna i framför allt södra Sverige - till exempel genom så kallad mothandel. Dessutom vill jag betona vikten av att våra politiker fattar nödvändiga beslut så att vi kan satsa för fullt på att förnya elnätet, förbättra överföringskapaciteten och investera i ny elproduktion i hela Sverige.

Flaskhalsintäkter uppstår om elpriset i ett elområde där elen produceras är lägre än i det elområde dit elen överförs. Mellanskillnaden kallas flaskhalsintäkt. Flaskhalsintäkterna ges till det företag som överför elen mellan de två elområdena - i detta fall Svenska kraftnät.  

- Vi ser fram emot att föra en dialog med Svenska kraftnät om hur lösningarna ska utformas rent konkret. Vi vill också poängtera att vi går mot en vinter då det förutom att ha koll på elpriserna, också är viktigt att använda energi så effektivt det bara går så att vi på så sätt kan minska belastningen på elförsörjningen.

I sitt pressmeddelande skriver regeringen bland annat:

Regeringen vill skydda svenska hushåll och företag genom en stor återbäring till elkunderna. För att hantera konsekvenserna av de höga energipriserna i Europa och i Sverige ger regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda intäkter från överbelastning i elnätet, så kallade flaskhalsintäkter, för att på kort sikt finansiera nödåtgärder för hushåll och företag. Exakt utformning av åtgärderna ska Svenska kraftnät föreslå och därefter prövar Energimarknadsinspektionen ansökan.

I uppdraget ska Svenska kraftnät bland annat:

  • ta i beaktning hur omvärldsläget och kriget i Ukraina påverkar EU:s energimarknad och hur krisrelaterade prisskillnader mellan elområden i Sverige leder till ökade intäkter från överbelastning.
  • beakta att elpriset är geografiskt betingat och att nödåtgärderna i första hand träffar konsumenter och företag i södra Sverige,
  • ta i beaktning att nödåtgärderna inte får begränsa planerad och framtida elnätsutbyggnad eller andra åtgärder som ökar överföringskapaciteten i elnätet.
  • beskriva på vilket sätt nödåtgärdernas utformning påverkar Svenska kraftnäts ekonomiska mål och förmåga till planering av t.ex. nättariffer.

Läs hela pressmeddelandet hos regeringen.se Högkostnadsskydd för elpriser - Regeringen.se

Vad är flaskhalsintäkter?

Flaskhalsintäker uppstår vid elområdesgränser inom eller mellan länder vid situationer då överföringskapaciteten inte räcker till. Svenska kraftnät och andra systemansvariga har till uppgift att använda dessa intäkter för att dels bygga bort flaskhalsar i näten, dels se till att överföringskapacitet som givits marknaden ligger fast. Flaskhalsintäkter kallas intäkter för överföring i elmarknadsförordningen. Läs mer på www.svk.se