Energiföretagen: Ny målbild och mer analys istället för hastigt ändrad intäktsreglering för elnäten

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen, Ei, har aviserat förändringar avseende elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027. Ei menar att förändringarna är en följd av såväl en dom från EU-domstolen som en dom från kammarrätten, som bägge skulle innebära att nuvarande regelverk inte längre kan tillämpas. Det skulle kunna innebära omfattande förändringar som ska vara införda om ungefär ett år. Energiföretagen har i en hemställan till Ei påtalat behovet av att göra nödvändiga analyser och bedöma konsekvenser av en förändrad modell.

Ei övervakar elnätsföretagen genom att sätta ett tak, en intäktsram, som gäller under en fyraårsperiod. Den nuvarande intäktsramen gäller fyraårsperioden 2020–2023. Ei har nu beslutat om att upphäva föreskrifterna för inlämning, beräkning och incitament som skulle ligga till grund för nästa tillsynsperiod och rapporteras in 31 mars 2023. Inga nya föreskrifter har presenterats, men Ei ska återkomma inom kort med vad som ska lämnas in inför nästa period.

Det är ont om tid både på kort och lite längre sikt. Det är även kort tid kvar till nästa tillsynsperiod som löper 2024–2027. Beslut om intäktsramar ska fattas senast två månader innan tillsynsperiodens början, senast 31 oktober 2023. Till dess ska elnätsföretagen ha rapporterat nödvändigt underlag, Ei ska ha kontrollerat underlaget, beräkning av intäktsramar ska vara utförd av Ei. Dessutom ska all administration av besluten till cirka 170 företag vara avklarad.

Det pågår dessutom en utredning i detta ärende. Regeringen tillsatte till följd av den så kallade Tysklandsdomen en utredning om översyn av den svenska lagstiftningens förenlighet med EU-lagstiftningen för elnäten. Utredningen ska även lämna nödvändiga författningsförslag för en reglering som beaktar kunder och elnätsföretag och ger förutsättningar för att möta nuvarande och framtida utmaningar. Utredningen har precis startat sitt arbete och ska vara klar 31 okt 2023. 

Stora framtida investeringar – samverkan krävs

Energiföretagen menar att regleringen ska syfta till att både ge kunderna rimliga avgifter och att främja en effektiv utbyggnad av nätet. Regeringen har pekat på en framtida elanvändning om minst 300 TWh till 2045, en kraftig ökning jämfört med idag. Detta ställer stora krav på elnätets utbyggnad och investeringar.

Om regleringen ska ändras är det önskvärt att detta sker i dialog med bransch och kunder utan plötsliga och snabba förändringar. Företagens förutsättningar att fatta långsiktiga investeringsbeslut i ljuset av en omfattande elektrifiering av samhället måste beaktas, annars finns en risk att samhällets behov av investeringar inte möts. Regelverket ska enligt EU-direktivet tas fram på ett öppet och transparent sätt. Energiföretagen ser att dialog och samverkan blir avgörande för att hitta en väg framåt mot en stabil reglering.

Hemställan om mer analys för stabil reglering

Energiföretagen har den 12 december skickat in en hemställan till Ei som kan sammanfattas i tre punkter:

  • Ei behöver i sitt arbete med intäktsregleringen för elnät utgå från en målbild som skapar en långsiktig, stabil och förutsägbar intäktsreglering för elnätsverksamheten. En naturlig del av målbilden bör även vara att regleringen ska understödja samhällsutveckling och energiomställning.
  • Ei bör inte föregå den pågående utredningen och relevanta avgöranden i domstol.
  • Ei bör använda tiden för att göra nödvändiga analyser och bedöma konsekvenser av en förändrad modell. Energiföretagen är positiva till den dialog som förs i samband med Ei:s arbete med att utforma en ny intäktsreglering för elnätsverksamheten, men ser med stor oro att tillräcklig tid inte ges för analyser och beräkningar. Om analyserna visar att någon metodförändring är motiverad måste behovet av eventuella övergångslösningar analyseras likaså. Detta för att behålla tillräcklig stabilitet och förutsägbarhet i regleringen.

Läs hemställan i sin helhet här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se