Finansdepartementet presenterar förslag om intäktstak för elproducenter

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Finansdepartementet presenterade den 12 december ett förslag på implementering av EU:s intäktstak för elproducenter i form av en tillfällig skattelagstiftning. Energiföretagen välkomnar ett förtydligande då det funnits en osäkerhet i branschen kring hur implementeringen ska ske. Förslaget är ute på remiss till den 8 januari. 

 

Bakgrunden till förslaget är att EU:s ministerråd (30/9) enades om ett tillfälligt intäktstak för elproducenter på 180 euro per MWh för vissa kraftslag (förordning EU 2022/1854) som en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna. Finansdepartementets skattelagstiftningsförslag kompletterar de bestämmelser som finns i EU-förordningen.

Erik Thornström, skatteexpert hos Energiföretagen kommenterar:

- Det är bra att regeringen nu klargör hur man tänker sig den svenska implementeringen av intäktstaket för elproducenter då det funnits en osäkerhet i branschen kring detta. Det är också bra att man utnyttjar flera av de undantagsmöjligheter som ges i EU-förordningen för att ge incitament att producera el i kraftverk med höga kostnader, att kraftvärme undantas liksom att skatten läggs på 90 procent av marknadsintäkterna som överstiger intäktstaket. 

Men det finns också delar i förslaget som behöver förtydligas:

- Med utgångspunkten i timvis avräkning och om vi får se volatila elpriser under våren finns det dock risk att det blir en överbeskattning, då timmar med låga och kanske också negativa elpriser inte beaktas. I förslaget används också flera begrepp och definitioner av bland annat kraftslag som inte brukar användas i branschen, vilka behöver förtydligas för att få en mer lättillgänglig lagstiftning, avslutar Erik Thornström.

Förslaget innebär i korthet följande:

  • Det införs en ny, tillfällig, skattelagstiftning på så kallade överintäkter från el under perioden den 1 mars 2023 till och med den 30 juni 2023. Lagen kommer inte att tillämpas retroaktivt.
  • Skatten ska tas ut på den del av elproducenternas realiserade intäkter som överstiger 1 957 kronor per megawattimme producerad el. Storleken på skatten föreslås vara 90 procent.
  • Beskattningsunderlaget ska vara summan av samtliga timintäkter under månaden, minskad med summan av samtliga takbelopp och justerad med ett finansiellt justeringsbelopp (prissäkringar m.m.).
  • El från kraftproduktionsanläggningar i så kallade hybridkraftverk (kraftvärmeverk), demonstrationsprojekt eller med under 1 MW installerad eleffekt omfattas inte av den nya lagen.
  • För kraftproduktion med högre kostnader än intäktstaket införs regler om ett högre intäktstak. Ett särskilt takbelopp beräknas då genom att det totala antalet megawattimmar skattepliktig el under kvalificerade timmar multipliceras med summan av driftskostnaderna för timmarna multiplicerat med 1,3.

Finansdepartementets remissförslag finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se