Möte med energiministern om situationen för Sveriges elkunder

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vid ett möte som energiminister Ebba Busch hade bjudit in energibranschen till idag diskuterades hur elkundernas situation kan underlättas med tanke på de tidvis höga priserna. Vid mötet informerade elhandelsföretagen om hur de arbetar för att stötta kunderna och Energiföretagen lyfte förslag på ytterligare åtgärder för att hjälpa kunder och företag.

Energiföretagen konstaterar liksom regeringen att läget är allvarligt. De höga elpriserna innebär svårigheter för vissa hushåll och företag att betala sina räkningar och Energiföretagen är därför positiva till regeringens åtgärder för att stötta de mest utsatta elkunderna, där Energiföretagen välkomnar att regeringen idag gett besked om vägen framåt för elprisstödet till Sveriges företag och elintensiv industri.

- Läget är tufft för Sveriges elkunder och behovet är stort av det elprisstöd som väntas nå hushållen i februari. Men stödet kommer sannolikt inte räcka för de mest utsatta kunderna och vi har därför vid dagens möte med energiministern föreslagit att regeringen undersöker alternativet med tillfälligt sänkt elskatt och moms. Det är en åtgärd som träffar alla kunder och i Finland har man nyligen sänkt momsen på el från 24 till 10 procent som resultat av energikrisen, så vi borde ha möjligt att genomföra en liknande åtgärd, säger Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige.

Vid mötet lyftes också de utmaningar som de volatila och höga elpriserna innebär för elhandelsföretagen.

Utöver att allt fler kunder har svårt att betala sina räkningar så innebär de höga priserna också en ökad risk för elhandelsföretagen då det normalt dröjer omkring 45 dagar mellan det att man köper in el på elbörsen, till att man får betalt för samma el från kunden. I normalfallet är detta inget problem, men ju högre inköpspriset är, desto större summor måste företaget ligga ut med.

- För att överbrygga denna risk har vi föreslagit att staten ska kunna ge lån i form av kreditgarantier som säkerställer elhandelsföretagens likviditet under denna period. En sådan kreditgaranti skulle ges till de elhandelsföretag som har behov av det och efter ansökan. Men även för elhandlarna skulle sänkt moms och skatt bidra till att lindra situationen. Ju mindre den totala kostnaden för kund är, desto fler klarar av att betala sin räkning, avslutar Åsa Pettersson.

Energiföretagens samlade synpunkter:

  • Energiföretagen är positiva till åtgärder som stöttar elkunderna. Ett statligt stöd till utsatta kunder mildrar påverkan på individens ekonomi och bidrar samtidigt till att minska risken för kreditförluster hos elhandelsföretagen. Ytterligare åtgärder, utöver de som är planerade, för att stötta kunderna kan behövas såväl i absolut närtid som kommande vintrar. 
  • Tidigare elpriskompensation och det kommande elstöd som regeringen arbetar med har båda omgärdats av mycket administration och kritiserats för att olika kundgrupper överkompenseras eller utesluts. Kommande stöd är därtill försenat.
  • Energiföretagen ser tillfälligt sänkt skatt och moms på el som ett alternativ till nya stödutbetalningar. En sådan åtgärd fördelas jämnt över kundkollektivet i relation till deras faktiska kostnader och kan beslutas och genomföras relativt snabbt.Finland har till exempel genomfört sänkt moms på el, från 24 till 10 procent, till följd av energikrisen i Europa.
  • Staten ska kunna ge lån i form av kreditgarantier som säkerställer elhandelsföretagens likviditet under denna period. En sådan kreditgaranti skulle ges till de elhandelsföretag som har behov av det och efter ansökan.
  • Om ett lån ska ges direkt till kund bör det utformas som ett lån från staten direkt till kunderna, där staten blir den part som tar kreditförlusterna. Detta är ett bra alternativ till de många privata långivare som nu erbjuder att betala kundernas elräkningar, mot ränta, där risken är att kundernas situation förvärras.
  • Det förslag på ”elräkningsakut” som nyligen diskuterats i finansutskottet, där elhandlare ska administrera ett lån till kunderna, skulle innebära kostnader och administration för elhandelsföretagen, många små, som redan är högt belastade av rådande läge. Energiföretagen avvisar därför detta förslag och lyfter fram tillfälligt sänkt skatt och moms som ett alternativ.