Riksdagen beslutade om avskaffad avfallsförbrännings- och kraftvärmeskatt

Publicerat av: Eva Rydegran ·

 Avskaffandet av avfallsförbränningsskatten och koldioxidskatten för kraftvärme- och värmeproduktion inom EU ETS är nu klubbat i Riksdagen och kommer att börja gälla den 1 januari 2023.

Riksdagen beslutade den 13 december om att avskaffa avfallsförbränningsskatten och koldioxidskatten för kraftvärme- och värmeproduktion inom EU ETS från och med den 1 januari 2023. Riksdagen beslutade även om slopad energiskattenedsättning för el som förbrukas i datorhallar från och med den 1 juli 2023 samt om en förhöjd skattereduktion för solceller i småhus från nästa år. Besluten togs som en del av rambeslutet om budgetpropositionen för 2023.

– Det är mycket glädjande att riksdagen nu beslutat om en avskaffad avfallsförbränningsskatt till årsskiftet, en skatt som inte haft avsedda styreffekter
och hållit tillbaka investeringar i kraftvärme. Det är också bra att koldioxidskatten för kraftvärme- och värmeproduktion i EU ETS slopas, vilket är en åtgärd som bidrar till att mer el kan produceras i kraftvärmen under den rådande energikrisen, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

– När det gäller den höjda energiskatten på el för datorhallar är det en ineffektiv åtgärd för öka energieffektiviteten där regeringen i stället borde inspirerats av till exempel Finland som kopplat energiskattenedsättningen till krav på värmeåtervinning och spillvärmeanvändning. Även den förhöjda skattereduktionen för solceller i småhus är en ineffektiv åtgärd för att öka den förnybara elproduktionen där det vore mer motiverat att satsa på att öka stöden till energieffektiviseringsåtgärder i stället”, kommenterar Erik Thornström.

Avskaffad avfallsförbränningsskatt

Avfallsförbränningsskatten avskaffas genom att lagen om skatt på avfall som förbränns upphävs från och med den 1 januari 2023. Eftersom avfallsförbränningsskatten inte på ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt styrt mot dess syften och samtidigt riskerar att på sikt leda till en minskad kraftvärmeproduktion beslutade riksdagen om att skatten avskaffas.

Slopad koldioxidskatt för kraftvärme- och värmeproduktion inom EU ETS

Koldioxidskatten slopas för bränsle som förbrukas i kraftvärmeproduktion eller i annan värmeproduktion för framställning av värme i en anläggning inom utsläppshandels­systemet (EU ETS) från och med den 1 januari 2023. Den slopade koldioxidskatten omfattar även skattepliktiga biooljor som till exempel RME om den används i en anläggning som omfattas av EU ETS. Råtallolja som används inom en anläggning inom EU ETS befrias också från energiskatt med ett belopp som motsvarar den koldioxidskatt som tas ut på s.k. lågbeskattad olja. Den slopade skatten syftar till att förbättra lönsamheten för elproduktion i kraftvärmeverk.

Energiskattenedsättningen för el som förbrukas i datorhallar slopas

Skattenedsättningen för energiskatt på elektrisk kraft som förbrukas i datorhallar slopas från och med den 1 juli 2023, dvs. höjs från 0,6 öre/kWh till 39,2 öre/kWh. Även möjligheten till återbetalning av skatt på elektrisk kraft som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i en datorhall slopas. Den höjda energiskatten har motiverat med att de under de rådande omständigheterna på energimarknaderna bör datorhallarna ges ytterligare incitament till energieffektivisering.

Utökad skattereduktion för installation av solceller i småhus

Riksdagen beslutade också om att höja subventionsgraden för installation av solceller från 15 procent till 20 procent. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

Läs mer om riksdagsbeslutet om skatteförslagen i Budgetpropositionen för 2023 här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se