Strategin för bio-CCS presenterad och väl mottagen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Den strategi för bio-CCS som branschen tagit fram, och som ska leda vägen till negativa utsläpp från fjärrvärmesektorn, presenterades på ett webbinarium arrangerat av Energiforsk den 8 februari. Intresset var stort med över 300 deltagare.

Det är ett 15-tal företag och organisationer som står bakom den strategi för bio-CCS som bygger på Energiforsks breda forskningssatsning där de utrett möjligheterna för fjärrvärme­branschen att bidra med negativa utsläpp genom avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid (så kallad bio-CCS) vid kraft- och värmeproduktion inklusive förbränning av avfall.

Enligt strategin åtar sig fjärrvärmebranschen bland annat att till 2045 fånga in och lagra 10 miljoner ton biogen koldioxid, med delmål innan dess. Men för att detta ska vara möjligt krävs att ett antal ramvillkor kommer på plats, bland annat långsiktiga och tydliga politiska spelregler, en kommersiell internationell marknad för negativa utsläpp och att lagringsavtal tecknas av svenska staten.

– Strategin bottnar i en gedigen forskning inom olika delar av bio-CCS-frågan med ett stort antal forskare från olika discipliner involverade, och jag kan rekommendera en titt på rapporterna från de olika delprojekten med många intressanta resultat. Nu behöver vi titta på nästa steg, och vilka ytterligare fördjupningar som behövs, säger Markus Wråke, vd Energiforsk.

Vid webbinariet som hölls den 8 februari presenterades både strategin och de olika delprojekten, och ett panelsamtal med fyra energipolitiska talespersoner genomfördes.

Det var Mattias Jonsson S, Jessica Rosencrantz M, Lorentz Tovatt, MP och Camilla Brodin, KD som utgjorde den politiska panelen och där deltog även Energiföretagens vd Åsa Pettersson. En sammanfattande iakttagelse är att de alla var rörande överens om nyttan och till och med nödvändigheten att satsa på bio-CCS. De ser alla mycket positivt på branschens initiativ med att ta fram en strategi för hur och vad som behöver hanteras framgent och instämmer i att politiken har en viktig roll i vägen framåt, tillsammans med bio-CCS-aktörerna, för att bana väg för att målen om negativa utsläpp ska nås. För utvecklingen går fort och än återstår ett antal utmaningar att hantera och frågetecken att räta ut för att bio-CCS ska bli verklighet. Dessa sammanfattas i strategin som nödvändiga ramvillkor och är en passning till politiken.  

– Det är mycket positivt att det finns ett brett och enigt politiskt stöd och en samsyn med branschen kring de villkor som skyndsamt måste uppfyllas för att möjliggöra våra planer.  Det måste finnas långsiktiga och tydliga spelregler på plats för att enskilda företag ska våga ta de risker det innebär med stora investeringar i bio-CCS, säger Åsa Pettersson, vd Energiföretagen.

Att det råder sådan samsyn bland politikerna kommer att underlätta det fortsatta arbetet med strategin. Våra planer innefattar bland annat att vi ska ha ett tiotal anläggningar i gång fram till år 2035 som kommer att kunna bidra med mellan 3 och 4 miljoner ton per år av negativa koldioxidutsläpp. År 2045 kommer flertalet av våra större anläggningar att vara utrustade med CCS-teknik. Vi ska också verka i samråd med staten och med finansiella aktörer på marknaden för att bygga upp ett system för en frivilligmarknad för klimatkompensering genom bio-CCS-krediter och arbeta för att utveckla gemensamma lösningar och affärsmodeller för att öka utnyttjandet av bio-CCS.

Nu tar vi nästa steg där Energiföretagen tar över strategin i sitt påverkansarbete, och i samverkan med Avfall Sverige kring de delar som rör Avfalls-CCS.

Läs hela strategin här

Läs mer om bio-CCS hos Energiforsk

Här kan du se webbinariet i efterhand

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Tf. Enhetschef (Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla)
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se