Undantagsutredningen misslyckas med reformerad avfallsförbränningsskatt

Den statliga Undantagsutredningen har lämnat sitt betänkande Avfallsbeskattning – En fråga om undantag? (SOU 2022:9). Positivt är bland annat förslag för att minska risken för dubbelbeskattning, men det är framför allt beklagligt att utredningen avfärdar och bortser från all kritik mot avfallsförbränningsskattens bristande styreffekter. Skatten bör helt avskaffas enligt Erik Thornström på Energiföretagen.

Den 8 mars lämnade den statliga så kallade Undantagsutredningen sitt betänkande Avfallsbeskattning – En fråga om undantag? (SOU 2022:9) till Finansdepartementet. Utredningen har haft regeringens uppdrag att analysera om det är lämpligt att införa ytterligare undantag från avfallsskatten och avfallsförbränningsskatten.

- Det är positivt att utredningen lämnar ett par mindre förslag till undantag från avfallsförbränningsskatten för processtillsatser och för att minska risken för dubbelbeskattningssituationer. Det är också bra att utredningen anser att det finns starka skäl för en bredare översyn av avfallsskatten vid avfallsdeponering för att se över skattens verkningsfullhet och samhällsekonomiska effektivitet, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Utredningen anser dock inte att det finns något behov av ytterligare skatteundantag för att främja en ökad materialåtervinning. Detta trots att bland annat Skatteverket i en utvärdering i höstas konstaterade att avfallsförbränningsskatten har marginella styreffekter.

- Det är mycket beklagligt att utredningen avfärdar och bortser från all kritik mot avfallsförbränningsskattens bristande styreffekter. Utredningen har därmed i grunden misslyckats med att lämna några förslag som på något betydande sätt förbättrar avfallsförbränningsskattens funktionssätt. Utredningen har också valt att ha en mycket smal ansats i sin analys och utelämnar till exempel effekterna av de kraftigt ökande utsläppspriserna som drabbat svensk avfallsförbränning hårt under det senaste året. Vår slutsats är att avfallsförbränningsskatten är feltänkt från början och det är nu hög tid att regering och riksdag ser till att den avskaffas omgående, fortsätter Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Sammanfattning av utredningens förslag

Utredningen lämnar förslag om att minska risken för dubbelbeskattning och för processtillsatser

Utredningen konstaterar att det förekommer att samma avfall belastas med både avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt. Eftersom syftena med skatterna är så snarlika och det får olämpliga konsekvenser lämnar utredningen ett förslag för att lösa dubbelbeskattningssituationen, vilket är i linje med förslag som lyfts från Energiföretagen. Utredningen anser utöver det att ett undantag för kiselhaltigt avfall som används som slaggbildare vid förbränning är lämpligt att införa då gynnar användande av avfall för detta ändamål i stället för jungfruligt material, då detta är i linje med avfallshierarkin.

Utredningen lämnar motvilligt ett förslag om skatteundantag för matavfallsrejekt

Utredningen menar att avfallsförbränningsskatten generellt inte försämrar marknadsvillkoren för materialåtervinning och anser inte att det är lämpligt att införa något generellt undantag för sekundäravfall. Utredningen har också studerat ett antal specifika materialåtervinningsprocesser som genererar brännbart sekundäravfall, till exempel eftersorteringsanläggningar och återvinning av plastbelagd kartong. Utredningen hävdar att inte heller för dessa specifika processer är det lämpligt med ett undantag från avfallsförbränningsskatten. Utredningen menar också något undantag för vatten eller avfallsvatten inte bör införas, trots att vatten inte kan förbrännas och genomgår en omfattande reningsprocess i en avfallsförbränningsanläggning.

Utredningen skulle enligt sina direktiv ändå föreslå ett undantag för visst sekundäravfall. Det undantag som är mest i överensstämmelse med utredningens utgångspunkter menar man är ett undantag för sekundäravfall från förbehandling inför biogasproduktion, så kallat matavfallsrejekt. Ett sådant författningsförslag lämnas av utredningen. Utredningen anser dock att det ur ett statstödsperspektiv är svårt att argumentera för detta undantag. Utformningen av undantaget har anpassats till reglerna om statsstöd genom att avdragsrätten begränsats till 80 procent av skattebeloppet för sådant matavfallsrejekt.

Utredningen föreslår en samlad översyn av avfallsskatten och ett ytterligare undantag för presskakor

Utredningen konstaterar att det finns starka skäl att överväga en generell översyn eller utvärdering av avfallsskatten i stället för att titta på undantag för enskilda fraktioner.   Utredningen lämnar ändå ett förslag om att införa ett undantag för så kallade presskakor från rening av sand från vattenverk, då ett sådant undantag kan leda till återanvändning av sand vilket skulle minska uttaget av jungfruliga resurser.

Ändringarna i lagen om förbränning av skatt på avfall som förbränns respektive lagen om avfallsskatt föreslås träda ikraft den 1 januari 2023.

Utredningens betänkande i sin helhet finns att läsa här.