Energiföretagens ”12-punktlista för kraftvärmen” uppdaterad

Publicerat av: Eva Rydegran ·

12-punktlistan är ett positionsdokument för bättre villkor för fjärr- och kraftvärmen som uppdateras då och då, utifrån händelseutvecklingen. Nu har den reviderats igen och den här gången togs ett större grepp för att anpassa innehållet efter de utmaningar och möjligheter som råder i samhället i stort och vilka behov av förändringar som finns för kraftslagen för att de på ett bra sätt ska kunna bidra som möjliggörare i utmaningarna.

E:ONs kraftvärmeanläggning i Högbytorp. Foto: Jon Alexandersson.

12-punktlistan för fjärr- och kraftvärmen togs fram våren 2019 då utvecklingen länge gått åt fel håll för fjärr- och kraftvärmen och branschen såg att åtgärder måste till för att inte riskera att befintlig elproduktion fasas ut. Det övergripande problemet var, och är, att det inte finns någon sammanhållen politik eller plan för fjärr- och kraftvärmen, som också var en väldigt liten del av energiöverenskommelsen när den var aktuell.

Genom åren har det kommit allt fler skatter och styrmedel som påverkat fjärr- och kraftvärmen i en negativ riktning, samtidigt med subventioner till andra kraftslag. Detta har i många fall snedvridit marknaden genom att förutsättningarna inte blir teknikneutrala. Konkurrenskraften har sakta urholkats och det är nu en bred palett av åtgärder som skulle behövas för att förbättra situationen för dessa centrala kraftslag i den svenska energimixen.

Samtidigt är fjärr- och kraftvärmen en allt viktigare möjliggörare i de utmaningar vi står inför i samhället i stort. Den av restprodukter lokalt producerade elen och värmen är viktig ur många aspekter – det vill vi tydliggöra i den nya versionen av 12-punktlistan.

Fjärr- och kraftvärmen har bland annat en central roll:

  • för elektrifieringen
  • för att klara avfallsutmaningen
  • för resurseffektiviteten och det cirkulära samhället
  • för den lokala effektbalansen – den finns där användningen är stor, nära kunden

Ett helhetsgrepp behövs nu för att se över villkoren och komma till rätta med snedvridningar i skatter och styrmedel. Framför allt måste en strategi tas fram för fjärr- och kraftvärmen i vårt energisystem. Annars finns risk för till exempel minskad elproduktion från kraftvärmen när det egentligen finns potential för mycket mer.   

Sedan 2019 har situationen försämrats ytterligare – en avfallsförbränningsskatt har införts - trots både förarbete och utvärderingar som visar att skatten inte uppnår sitt syfte. Full koldioxid- och energiskatt har införts för förnybar bioolja, som många konverterat sina spetsanläggningar till. Priserna på utsläppsrätter har skenat och mångdubblats, vilket drabbar branschen hårt då Sverige är ett av enbart tre länder som valt att inkludera avfallsförbränningsanläggningar i systemet. Energikraven i byggreglerna har visserligen gjorts mer teknikneutrala med nya viktningsfaktorer men baseras fortfarande på köpt energi med följden att sämre isolerade hus byggs. Det spiller i sin tur över på andra styrmedel, såsom investeringsstöd för energieffektiviseringar som i många fall blivit rena konverteringsstöd till värmepump. Situationen är allvarlig, och trots många års enträget arbete och kommunikation med politiker från alla partier ser vi ännu ingen politisk handlingskraft i dessa frågor. Men vi hör att intresse och förståelse finns. Därför tror och hoppas vi att det finns möjligheter till förbättringar.

Sprid gärna 12-punktlistan vidare till dina kontakter, till beslutsfattare i din kommun, eller till andra kontakter som har nytta av att se vad man behöver ta tag i och vilka möjligheter som finns att agera och påverka.    

Här hittar du hela 12-punktslistan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Tf. Enhetschef (Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla)
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se