Krisberedskap och kompetensförsörjning på Arena Energi

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Almedalsveckan är igång och Energiföretagen är förstås på plats – liksom många av våra medlemsföretag. På måndagen drog aktiviteterna på Arena Energi igång med full kraft. För Energiföretagens egna del stod krisberedskap och den så viktiga kompetensförsörjningsfrågan på agendan denna första dag.

På måndagen gick startskottet för Arena Energi i Klosterlängan men för Energiföretagen började dagen med ett seminarium på tema krisberedskap, ”Stabila försörjningssystem i tider av oro och kris”, på högskolan ihop med Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Energigas Sverige.

Inledde gjorde Ylva Jonsson Strömberg, Krisberedskapschef på Röda Korset, med att berätta hur de på Röda Korset upplever vår beredskap.

Är vi förberedda för kris i Sverige?

– Ja absolut – om vi jämför internationellt, på en strukturell nivå vill säga. Vi är ett välfungerande land, vi behöver inte tänka på hur vi ska sköta det här i vår vardag. Men på ett personligt plan – absolut inte. Den vanliga medborgaren vet inte vad som förväntas av hen och vad man kan räkna med för hjälp. 60 procent av medborgarna vet inte vad de ska göra eller ta vägen för att få vatten i en kris eller krigssituation. I Sverige är det ofta frivilligorganisationer som informerar om hur man får tillgång till vatten, energi med mera vid en kris. Det är frivilliga som går ”the last mile” och ser till att den enskilda människan får stöd i kris. Det är heller inte tydligt med behovsprioriteringar - vem ska få vattnet först?

Ylva Jonsson Strömbergs uppmaning till politikerna var att etablera en relation med civilsamhället.

Energiföretagens vd Åsa Pettersson påpekade att ett av problemen med vår beredskap är att vi aldrig har testat den i praktiken. Vi har till exempel Styrel för elberedskap, men vi behöver öva mer. Och även om det finns bra strukturer så är samordningen av alla system den stora utmaningen. På energisidan uttryckte hon glädje över att Energimyndigheten fått ansvaret för att samordna krisberedskapen för el- och värmeförsörjningen.

Åsa Petterssons uppmaning till politikerna var att ett näringslivsråd sätts samman – där stat och näringsliv kan samverka och samordna insatserna. Tony Clark, vd för Avfall Sverige påpekade att kommunerna inte får glömmas bort i det samarbetet. Avfallshanteringen sköts av kommunerna och det handlar både om resurshantering och resursutnyttjande, hälsa och sanitet. En havererad avfallshantering kan medföra hälsorisker.

Politiken representerade av Johan Löfstrand, Riksdagsledamot (S) och Cecilie Tenfjord Toftby, Riksdagsledamot (M).

– För framtida beredskap borde vi leta efter de goda exemplen från pandemin, sa Johan Löfstrand. Det fanns sådant som inte fungerade bra men vi ska inte glömma det som faktiskt fungerade.

– Vad är det vi vill ska fungera? Det är frågan, sa Cecilie Tenfjord Toftby. Vi måste inse att vid en kris måste vi prioritera.

Något hon påpekade som borde prioriteras är lokal elproduktion. Den är otroligt viktig för krisberedskapen. Utan el fungerar ju i princip inget annat.

– Jag är djupt oroad över nedmontering av till exempel småskalig vattenkraft, sa Tenfjord Toftby.

Med kompetensen i fokus

En stund senare var det dags för seminarium om kompetensförsörjning, men nu på plats på Arena Energi. Energiföretagen arrangerade seminariet ”Energiomställningen – klarar vi att göra jobbet?” ihop med Installatörsföretagen.

Seminariet inleddes med en filmad intervju med två personer som verkligen känner till hur stort rekryteringsbehovet är – Lowina Lundström, divisionschef System på Svenska Kraftnät och Jonas Arvidsson, vd ONE Nordic. De talade bland annat om vilka yrkesgrupper som behövs och det är både ingenjörer, it-tekniker, jurister, stationstekniker och beredare. Och problemet är inte bara att det kommer att behövas så mycket kompetens i framtiden utan att det behövs så många redan nu.

Åsa Pettersson berättade att Energiföretagen genom undersökningar bland medlemsföretagen har uppskattat behovet av nya medarbetare de närmaste tre åren till 8 000 personer. Sen förväntas ju en fördubbling av energianvändningen till 2045 och då kan man verkligen fråga sig vem som ska göra jobbet? Åsa Pettersson ville uppmana politiken att se över utbildningsmöjligheterna. Det måste finnas utbildningar för de yrken som krävs.

– Ja, vi behöver bli fler medarbetare på alla nivåer för att Sverige ska klara en energiomställning, sa Ola Månson, vd Installatörsföretagen.

Något han sedan även påpekade var att det idag ofta är företagen själva som tar ansvar för utbildning av ny kompetens. Hur ska små företag klara att ta den kostnaden när det är så enormt många som behövs?

– Men ni måste berätta det här för ungdomarna! sa Jonas Bygdesson, vd och grundare av företaget My Dream Now. De arbetar med att engagera frivilliga från arbetsliv och högskola för att inspirera elever i grund- och gymnasieskolor i områden som Fittja, Rosengård och Biskopsgården att se möjligheterna i arbetslivet.

 – Det sitter en massa ungdomar ute i våra utanförskapsområden och tror att det inte finns några jobb. Någon måste komma ut till dem och berätta om alla möjligheter, fortsatte han.

Även om alla höll med om att det finns en hel del företagen kan göra här så återkom Ola Månsson till att företagen inte kan göra allt det själva. Det behövs insatser från exempelvis SYV:are, studie- och yrkesvägledare, i skolan.

Från politiskt håll deltog Gunilla Svantorp (S) ordförande utbildningsutskottet och Fredrik Christensson (C) ledamot utbildningsutskottet. Gunilla Svantorp kommenterade det som vi hört Jonas Arvidsson nämna i filmen, nämligen att han tyckte det borde inrättas en kriskommitté för att få ordning på YH-utbildningarna. Hon sa att de frågorna faktiskt varit uppe under samtalen om den gröna omställningen.

Fredrik Christensson ville att man skulle se över hur man skapar strukturer för att även små företag ska kunna ha resurser för LIA och praktik, Något som är av största vikt för att få fram personal med rätt kompetens.

– Det viktigaste är att vi delar bild av utbildnings- och kompetensbehovet för att komma överens om vad som behöver göras, avslutade Åsa Petterson. Och att det är önskvärt var något alla kunde hålla med om. Utan människor med rätt utbildning som kan och vill göra jobbet blir det ingen grön omställning.