Dom i kammarrätten om elnätsföretagens intäktsramar för år 2020–2023

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Kammarrätten har i dag den 16 juni meddelat dom angående elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2020–2023. Domen innebär att Energimarknadsinspektionen (Ei) har att besluta om nya intäktsramar för tillsynsperioden 2020–2023. Till skillnad från förvaltningsrättens tidigare dom innehåller dock dagens dom i kammarrätten väsentliga skillnader som inte är positiva för elnätsföretagen.

Branschen har anfört att delar av intäktsramsförordningen strider mot ellagen. Till skillnad mot tidigare dom i förvaltningsrätten, som stödde den uppfattningen, anser kammarrätten inte att intäktsramsförordningen strider mot ellagen.

Kammarrätten anser däremot, liksom förvaltningsrätten och branschen, att 17–26 §§ intäktsramsförordningen strider mot artiklarna 37.1 a och 37.6 a i elmarknadsdirektivet. Intäktsramsförordningen ska därför inte tillämpas när elnätföretagens intäktsramar fastställs för tillsynsperioden 2020–2023.

Kammarrätten uttalar vidare att de principer som framgår av äldre förarbeten till ellagen och kammarrättens tidigare avgöranden, som grundas på dessa förarbeten, inte ska vara vägledande vid beräkningen av avkastningen på kapitalbasen. Detta innebär att praxis som har utvecklats under många år nu helt faller.

Avseende avbrottsersättningen innebär domen att Ei:s metod underkänns i den del där Ei inledningsvis sätter dess påverkan på intäktsramen till noll. Samtidigt framgår av domen att kammarrätten inte ser något hinder för att avbrottsersättningen behandlas som en separat post och att kostnaderna inte beaktas fullt ut.

När det gäller kostnader för rasering har kammarrätten medgivit E.ON Energidistribution de tillägg till historiska påverkbara kostnader som företaget har begärt.

Sammanfattningsvis innebär detta att trots att kammarrätten avslår Ei:s överklagande riskerar kammarrättens dom i praktiken att få negativ betydelse för elnätsföretagen. Osäkerhet införs i och med att Ei i sina nya beslut om intäktsramar inte har något annat att följa än de övergripande reglerna i elmarknadsdirektiv och annan EU-rätt.

Vad dagens dom innebär för beslut om intäktsramar är svårt att veta när praxis och erfarenheter från lång tid tillbaka nu enligt domen inte längre är vägledande. Vi vill därför redan nu peka på att det kan finnas behov av att överklaga kammarrättens dom. Vi ska nu analysera domen i detalj och återkommer.

Läs domen hos kammarrätten i Jönköping

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Senior jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se