Glädjande att en fjärr- och kraftvärmestrategi ska tas fram!

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen beslutade den 16 juni om att uppdra åt Energimyndigheten ta fram förslag till en fjärr- och kraftvärmestrategi. Uppdraget ska redovisas i två delar där den första delredovisningen om åtgärder för att stärka kraftvärmens konkurrenskraft ska ske senast den 15 februari 2023. Den andra delen om att lämna förslag till inriktning för fjärr- och kraftvärmesektorns långsiktiga roll i det framtida energisystemet i synergi med elektrifieringen ska redovisas senast den 15 december 2023.

Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige kommenterar beskedet från regeringen:
– Det är mycket glädjande att regeringen nu till slut har gett ett uppdrag till Energimyndigheten att ta fram förslag till en sammanhållen och långsiktig fjärr- och kraftvärmestrategi i synergi med elektrifieringen av industri och transporter. Detta är något som vi efterfrågat från Energiföretagen under en längre tid och det är positivt att regeringen understryker fjärr- och kraftvärmens viktiga roll i framtidens energisystem. Det är också bra att uppdraget i en första del ska fokusera på åtgärder för att undanröja hinder för kraftvärmen. Det finns ett behov av snabba åtgärder då bland annat biooljeskatten idag motverkar en effektiv användning av befintlig kraftvärmekapacitet som inte behöver invänta strategiarbetet för att genomföras. Det är också angeläget att strategin inte stannar på ritbordet utan leder till praktiskt genomförande av identifierade hinder.

Regeringen bedömer att fjärr- och kraftvärmen har en viktig roll i framtidens energisystem. Regeringen framhåller också att fjärrvärme bidrar till en effektiv systemintegration och resurseffektivitet. Detta genom att värme produceras från förbränning av restprodukter från bland annat skogsindustrin, från el i storskaliga värmepumpar, från solvärme och geotermisk energi samt från spillvärme från industrier och andra verksamheter, där nyetableringar av bland annat serverhallar och elektrolysörer kan skapa nya möjligheter.

Kraftvärmens konkurrenskraft ska analyseras i ett första deluppdrag

Den första delen av uppdraget handlar om att analysera kraftvärmens konkurrenskraft, lönsamhet och systemnyttor och att lämna förslag på samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att undanröja hinder för en mer effektiv användning av kraftvärmen. Syftet är att identifiera effektiva åtgärder, särskilt under perioder då elsystemet är som mest ansträngt. Detta både genom att nyttja befintlig kraftvärmekapacitet mer effektivt och genom nyinvesteringar med så hög elverkningsgrad som möjligt. Arbetet ska inkludera en översyn av byggregler, EU-regler för biobränslen, skatter och andra styrmedel som påverkar fjärr- och kraftvärmens konkurrenskraft.

Vidare ska kraftvärmens lokala och regionala systemnyttor kvantifieras och därefter analyseras i förhållande till dagens elmarknad. Detta ska utmynna i förslag på hur lokala och regionala systemnyttor kan ges en mer korrekt värdering på elmarknaden och ska bland annat inkludera utvecklingen av stödtjänstemarknader. Även relevanta mål för det civila försvaret utifrån det senaste totalförsvarsbeslutet ska beaktas.

En långsiktig strategi för fjärr- och kraftvärmen ska tas fram som ett andra deluppdrag

I den andra delen av uppdraget ska Energimyndigheten analysera och beskriva fjärr- och kraftvärmesektorns bidrag till att nå energi- och klimatmålen, inklusive att Sverige ska ha ett robust elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Analysen ska ske ur ett energisystemperspektiv och omfatta:

  • förutsättningar för olika bränslealternativ och hur branschen ska bli fossilfri
  • potentialen för bio-CCS inom fjärrvärmesektorn och hur den kan samspela med elproduktionen på ett effektivt sätt för att få största nyttan för klimatet och elsystemet
  • aspekter kring hur fjärrvärmemarknaden samspelar med elmarknaden
  • fjärrvärmesektorns potential att bidra till ett mer effektivt och flexibelt elsystem genom exempelvis energilagring
  • fjärrvärmesektorns bidrag till beredskapsfrågor och totalförsvaret.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Boverket och Skatteverket samt i nära dialog med Infrastrukturdepartementet. Energimyndigheten tillförs 1 miljon kronor för att genomföra uppdraget under 2022 och 2 miljoner kronor planeras tillföras under 2023.

Uppdraget i sin helhet kan läsas här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se