Energiföretagen: Genomför förslagen i Klimaträttsutredningen!

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Sverige står inför en omfattande elektrifiering och omställningens storlek och hastighet förutsätter konkreta lagändringar. Energiföretagen välkomnar därför Klimaträttsutredningens slutbetänkande och förordar att förslagen med några mindre förändringar skyndsamt ska omsättas i handling. 

Energiföretagen har lämnat in sitt remissvar angående Rätt för klimatet, SOU 2022:21.

- Sverige står inför ett mycket stort behov av ny- och reinvesteringar i såväl elproduktion som elnät på alla spänningsnivåer. Men för att kunna realisera utbyggnaden krävs såväl lagändringar som nya arbetssätt och processer och de förslag som presenteras i Klimaträttsutredningen är viktiga steg på vägen, kommenterar Malena Swanson Falk, ansvarig jurist på Energiföretagen.

Energiföretagen gör dock bedömningen att det idag går för långsamt att förnya och bygga ut nödvändig infrastruktur. För att elektrifieringen ska realiseras i den takt som industri och samhälle efterfrågar krävs lagändringar vid sidan av nya arbetssätt och processer.

Det finns flera förslag i Klimaträttsutredningen som kommer att korta ledtiderna för underhåll, kapacitetsökning och nybyggnation av elnät.

  • Det förslag som bedöms ge den största effekten på ledtider är förslaget om att tydliggöra teknikvalsfrågan i nätkoncessionsförordningen. Energiföretagen tillstyrker därför förslaget om hur valet mellan luftledning och kabel ska bedömas vid prövningen av en ansökan om koncession för linje.
  • Energiföretagen önskar att en översyn av riksintresse för energidistribution påbörjas omgående.
  • Energiföretagen anser att en linjekoncession ska ha rättskraft gentemot miljöbalken såsom föreslogs i betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30).
  • Energiföretagen önskar att förslagen om generellt undantag för strandskydd och generellt biotopskydd bör implementeras omgående.
  • Energiföretagen avstyrker förslaget om att införa en möjlighet att ompröva ett förhandsbesked enligt 2 kap.12 e § ellagen.

Ta del av hela remissvaret och detaljerade synpunkter.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Malena Swanson Falk

Malena Swanson Falk

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 32
E-post: malena.swanson.falk@energiforetagen.se

Per Holm

Per Holm

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se