Statistik visar minskad och flyttad elanvändning i Sverige

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Enligt Svenska kraftnäts statistik har elanvändningen för perioden januari–september minskat med 5 procent 2022 jämfört med 2021. Den största procentuella minskningen har skett dagtid hos hushållen i SE4 och uppgår till nästan 19 procent.

– Det är tydligt att elanvändningen har flyttats i tid över dygnet så att mindre el har använts dagtid och mer har använts nattetid, säger Energiföretagen Sveriges elmarknadsanalytiker Magnus Thorstensson.

Svenska kraftnät publicerar på sin hemsida bland annat statistik per elområde och timme och den senaste uppdateringen omfattar perioden januari till september för 2022. I statistiken finns elproduktion per kraftslag och elområde, förluster och elanvändningen fördelad på timmätt respektive schablonmätt förbrukning. Grovt förenklat kan man säga att den timmätta förbrukningen omfattar alla typer av elanvändare, men domineras av näringslivet och inte minst den elintensiva industrin. Den schablonmätta elanvändningen utgörs av hushållskunder.

Den totala elanvändningen har minskat med 5 procent

I diagrammet nedan redovisas den totala elanvändningen för åren 2016–2022 och jämfört med 2021 har användningen under 2022 minskat med 5 procent.

Fördelat per elområde så har minskningen skett i de tre sydliga elområdena medan elanvändningen i SE1 uppvisar en ökande trend.

Samma mönster kan observeras i den timmätta elanvändningen.

Den schablonmätta elanvändningen visar en nedåtgående trend i de södra elområdena, medan inga synliga förändringar kan ses i de två norra elområdena.

I tabellen nedan jämförs statistiken för i år med föregående år och sett över årets första nio månader har den totala elanvändningen sjunkit med 5 procent och med 7 procent i SE4. Minskningen kan helt hänföras till den schablonmätta elanvändningen, vilket i praktiken utgörs av hushållen och där minskningen uppgår till 14 procent för Sverige och 17 procent i SE4.

Minskad elanvändning på dagen och mer på natten

I diagrammet nedan är den totala elanvändningen fördelad över dygnets timmar i respektive elområde. Att kurvorna inte är parallella illustrerar att det gjorts vissa förskjutningar i elanvändningen över dygnet.

I nedanstående diagram har dygnets timmar grupperats i fyra kategorier; morgon, middag, kväll respektive natt. Vidare har elanvändningen för 2022 jämförts med användningen 2021. Om värdet är 1 har elanvändningen varit lika stor 2022 som 2021, medan ett högre värde innebär att användningen varit högre 2022, medan ett lägre värde innebär det motsatta. Diagrammet illustrerar den totala elanvändningen för de olika kategorierna och elområdena.

I SE1 är alla staplarna större än ett vilket innebär att elanvändningen är högre under alla perioder på dygnet i år jämfört med förra året. Den högsta stapeln avser timmarna 20:00–05:00 vilket illustrerar att elanvändningen har ökat mest på natten. I alla andra elområden är användningen 2022 lägre än förra året (staplarna är mindre än ett) under alla tider på dygnet. Genomgående är också mönstret att användningen minskat mest under dagtid (10–16 och 17–19).

Jämfört med den totala elanvändningen ovan så är skillnaderna över dygnet mindre för den timmätta elanvändningen, även om vissa förändringar skett eftersom kurvorna för respektive elområden inte är parallella.

Medan elanvändningen ökat alla perioder i SE1 så har den minskat i alla perioder i SE2 och SE3. För SE4 har elanvändningen minskat på morgonen och mitt på dagen men ökat på natten jämfört med förra året.

Störst förändring har skett i SE4

Störst skillnader mellan åren har uppmätts i den schablonmätta elanvändningen. Dels är avstånden mellan kurvorna större, dels avviker formen mer än i exemplen ovan.

Som framgår av diagrammet nedan så har elanvändningen minskat under alla perioder i alla elområden. Den största minskningen har skett under middagstid (10–16) i alla elområden och mest i SE4.

Elpriserna varierar över dygnet, veckan och året

– Eftersom priserna har varit högst i SE4 är det naturligt att det också är där som elanvändningen förändrats mest. En hög prisnivå skapar incitament att minska elanvändningen generellt. Men då priserna varierar över tiden är det också naturligt att man i den mån man kan försöker ändra under vilken tid på dygnet man använder elen, säger Magnus Thorstensson.

I nedanstående diagram illustreras hur det genomsnittliga timpriset på spotmarknaden varierat mellan åren 1996–2021.

Mer om prisvariationer går att läsa i skriften Energiföretagen förklarar: hur använder vi el – så varierar priset

Kunder med avtal om rörligt pris har störst incitament att förändra sin elanvändning. I tabellen nedan redovisas hur fördelningen mellan olika avtalsformer såg ut enligt SCB:s statistik för september 2022. Andelen avtal med fast pris är störst i SE1 och andelen avtal med rörligt pris är störst i SE4, vilket är en bidragande förklaring till hur elanvändningen förändrats i de olika elområdena enligt ovan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se