Fortsatta framsteg för ett Fossilfritt Sverige

Idag har Fossilfritt Sverige, tillsammans med 22 näringslivsbranscher, överlämnat årets uppföljningsrapport till energi- och näringsminister Ebba Busch. Rapporten innehåller både exempel på svenska företag som gjort rejäla framsteg, liksom förslag på hur politiken kan röja hinder för näringslivet.

Energiföretagen Sverige och övriga branscher fanns representerade idag när Fossilfritt Sverige presenterade och lämnade över årets uppdaterade planer till minstern. 

De uppdaterade planerna visar att sedan de första färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft lanserades 2018, har stora kliv tagits från både näringsliv och politik för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Den snabba tekniska utvecklingen och den växande efterfrågan på fossilfria produkter och tjänster har bidragit. 

- Det finns en oerhörd kraft i alla branschers resa mot fossilfrihet och det är tydligt att våra medlemmars verksamhet är möjliggöraren för en stor del av utvecklingen; mer el för elektrifiering och fjärrvärmen som aldrig varit viktigare för att avlasta elsystemet. Att hjälpa andra branscher hela vägen i mål är ett stort ansvar som jag är övertygad att vi kommer svara upp mot, säger Åsa Pettersson vd Energiföretagen.

Elbranschens arbete med färdplanerna drivs av Energiföretagen Sverige och handlar till största delen om hur energibranschen via elektrifiering kan möjliggöra hela samhällets omställning. Dessutom är Energiföretagen del av Uppvärmningsbranschens färdplan där processen drivs av ett 30-tal organisationer, inom bland annat fastigheter, fjärrvärme och värmepumpar, i en samverkansplattform för erfarenhetsutbyte.

- I vår första färdplan för el presenterade vi en scenarioanalys som pekade på ett behov av 190 TWh el 2045. Den analysen har vi behövt revidera - senast till 330 TWh. Detta är vad som krävs i form av ny el och nya elnät för att de 20 övriga färdplanerna ska kunna realiseras. Det är oerhört utmanande men det är något vi ska klara av, säger Per Holm ansvarig klimatpolitik. 

Läs om framstegen per bransch.

Förslag till politiken

Men samtidigt som framsteg sker kvarstår flera utmaningar, instabiliteteten i omvärlden ökar och tempot måste öka för att nå klimatmålen. Rapporten lyfter fram det som branscherna tillsammans anser vara fem viktiga politiska framsteg som behöver utvecklas och breddas, samt sex prioriterade politikområden:

  • En blocköverskridande energiuppgörelse är nödvändig för att företag ska våga investera långsiktigt.
  • Tillståndsprocesserna bör ta hälften så lång tid som i dag.
  • En uppdaterad avfallsdefinition och ökade möjligheter att äga och återvinna sitt avfall är nödvändigt.
  • Öka utbildningskapaciteten dramatiskt och undanröj hinder för att använda utländsk expertkompetens eftersom kompetensbrist är ett stort problem. Exempelvis inom batteriområdet examineras cirka 50 ingenjörer årligen samtidigt som behovet uppskattas till minst 1 500.
  • Driv aktivt frågan om att kunna stödja användningen av restprodukter från skogsbruket i EU:s klimatregelverk, samt möjliggör för EU-länderna att ha lägre skatter på biobränsle. Detta är en grundpelare för svensk klimatpolitik.
  • Anta en strategi för infångning, lagring och användning av koldioxid från industrins och värmeverkens rökgaser så att produktionen blir klimatneutral eller klimatpositiv.

Läs mer om de politiska förslagen.

Du hittar samtliga delar av rapporten här.

Om Fossilfritt Sverige

Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har 22 näringslivsbranscher sedan 2018 presenterat sina egna färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Där visar branscherna hur de ska kunna bli fossilfria eller klimatneutrala till senast 2045 och vad som krävs från politiskt håll för att det ska bli möjligt.