Energiföretagen förklarar: Skillnaden i elhandel på Nord Pool och Nasdaq

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen har beslutat att ställa ut kreditgarantier till elproducenterna på Nasdaq Clearing AB. Åtgärden är en följd av kriget i Ukraina och de extremt höga elpriserna som nu innebär en risk för finansiella störningar. Detta på grund av att elproducenterna har stora svårigheter att säkra tillräcklig likviditet för de kraftigt ökande säkerhetskrav som marknadsplatsen Nasdaq kräver när elterminspriserna på el ökat så kraftigt. Men vad är en termin och vad skiljer handeln på Nasdaq från den på elbörsen Nordpool?

Likviditet är inte samma sak som ett företagens solvens. Företag kan ha stabil ekonomi, men eftersom de höga elpriserna gör att de måste skicka in mer säkerheter till Nasdaq Clearing så behöver de tillfälligt låna mycket stora summor pengar, och även för solventa bolag finns det gränser för hur mycket pengar de kan få låna. Det kan liknas vid att även om ett hushåll har stabil ekonomi, kan det inte låna hur mycket som helst från banken.

Handel på Nord Pool och Nasdaq

Förenklat brukar man säga att ehandeln på Nord Pool är fysisk, vilket innebär att varje bud till marknaden avser faktiska leveranser av el mellan köpare och säljare. På Nasdaq sker i stället en finansiell elhandel där syftet med handeln är att säkra priset på el för en viss volym över en specifik tidsperiod, och behöver i slutändan inte resultera i en faktisk leverans av el.

Den el som vi använder i hem, byggnader och industrier säljs och prissätts över elbörsen Nord Pool. Priset baseras på tillgång och efterfrågan och publiceras dagligen med ett pris för varje timme dagen före elen ska användas. Strax före klockan 13.00 varje dag publiceras priserna för alla timmar för nästkommande dygn (24 stycken, ett för varje timme) och elområde. Den här handeln kallas spotprisauktion och är en europeisk auktion där köp- och säljbud från hela Europa samlas i en gemensam algoritm där priser och elflöden i hela Europa beräknas samtidigt.

Elbörsen Nord Pool kräver säkerheter för handeln, men eftersom avräkningen av värdet från spotprisauktionen ligger väldig nära i tid är exponeringen för börsen lägre och garantierna motsvarar ungefär värdet av kommande veckans köpta eller sålda volymer.

Handeln på Nasdaq då? Det finns många aktörer som inte vill exponeras för de stora svängningarna som kan ske på spotmarknaden timme för timme och över månader och år. Stora elanvändare, som stora elintensiva industrier, vill veta ungefär hur stora elkostnader de får för att kunna göra en budget för verksamheten. Producenter av el vill också kunna förutse sina intäkter under flera år framåt för att kunna planera sin verksamhet, exempelvis för nya investeringar. Dessa aktörer kan då handla så kallade elterminer. Det är ett kontrakt som bestämmer priset på el för en förutbestämd volym och tid – till exempel en månad, ett kvartal eller ett år. Elterminerna handlas på elbörsen Nasdaq.

Så fungerar kontrakt/elterminer

Kontraktet består inte av leverans av el, utan bara av pengar och handlar om att säkra sitt pris i stället för att få eller betala spotpriset. Därför jämförs terminspriset med spotpriset efter kontraktsperiodens slut. Om en köpare och säljare ingår ett avtal om 50 öre/kWh för en månad, och spotpriset denna månad blir 60 öre/kWh, innebär detta att säljaren av kontrakten betalar 10 öre/kWh till köparen. Skulle priset bli 40 öre/kWh ska köparen betala säljaren 10 öre/kWh. Det innebär att priset 50 öre/kWh gäller för båda parter för den volym som avtalats.

Nasdaq har öppet på vardagar mellan 8–16 och där ändras priserna ungefär som på en aktiebörs, där handeln sker löpande och inte som på spotmarknaden med auktion. Eftersom de finansiella kontrakten handlar om framtida leveranser kan det vara mycket lång tid innan de ska levereras. Det kan på Nasdaq till och med handla om 10 år bort i tiden. Under tiden från att ett kontrakt har ingåtts kan priset variera, och beroende på om priset går upp eller ned så varierar det beträffande vilken part som ska betala den andre.

Säkerheter till Nasdaq

Elbörsen Nasdaq måste vara säker på att parterna klarar av att betala sina åtaganden när det är dags för avräkning under kontraktets löptid. Därför måste aktörerna ställa säkerheter till Nasdaq. Värdet på säkerheten, eller garantin, bestäms delvis på mellanskillnaden mellan kontraktspriset och aktuellt marknadspris. Marknadspriset är vid varje tid det pris som marknadens aktörer bedömer blir det genomsnittliga spotpriset under kontraktets löptid. Om kontraktspris och marknadspris skiljer sig åt mycket så blir garantibeloppen mycket höga. Eftersom en elproducent kan ha värdet av flera års elproduktion samlade i terminskontrakt på elbörsen blir summorna mycket höga.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se