Svk:s tariffsänkningar inte tillräckliga

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Svenska kraftnät meddelar att de planerar att sänka transmissionsnätstarifferna med totalt 11 miljarder. Även om det är regionnätsföretagen som betalar dessa nätavgifter så skriver Svk att åtgärden innebär en lättnad för slutanvändarna. Energiföretagen välkomnar den aviserade sänkningen av tarifferna men vill påtala att många elnätsföretag ändå kommer behöva höja sina elnätspriser på grund av kraftigt ökade kostnader.

Transmissionsnätstariffen (nätavgiften) består av två delar: Effektavgiften som ska täcka drift, underhåll, avskrivningar och kapitalkostnader för transmissionsnätet. Och energiavgiften som ska täcka kostnader för överföringsförlusterna på transmissionsnätet, som orsakas av inmatning och uttag i de enskilda anslutningspunkterna. Enligt Svenska kraftnät har kostnaderna för nätförlusterna (överföringsförlusterna) ökat kraftigt på grund av stigande elpriser, vilket slår direkt på regionnätsföretagen och i sin tur deras kunder.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har sedan tidigare godkänt att Svenska kraftnät får använda en del av intäkterna från de så kallade flaskhalsintäkterna för att sänka transmissionsnätstariffen under 2023.  

Svenska kraftnäts styrelse ska, den 30 september, ta ställning till ett förslag om att begränsa uttaget av nätavgifterna (transmissionsnätstarifferna) med 11 miljarder kronor. I ett pressmeddelande skriver Svk att även om det är regionnätsföretagen som betalar dessa nätavgifter innebär åtgärden också en lättnad för slutanvändarna, det vill säga hushållen och företagen.

Energiföretagen Sverige menar att den aviserade sänkningen av stamnätstarifferna är positiv men att elnätsföretagen i många fall kommer att behöva höja sina elnätspriser ändå. Detta eftersom elnätsföretagen redan inkluderat de sedan tidigare aviserade sänkningarna i sina prisjusteringar mot kund.

Med de höga elpriser marknaden nu ser, och som väntar i vinter, står flera elnätsföretag inför ökade kostnader på grund av de så kallade nätförlusterna. Nätförluster (överföringsförluster) uppstår då el överförs i elnätet och elnätsföretagen måste kompensera denna förlust genom att handla el på elbörsen. Detta är inget nytt i sig, men med de eskalerande elpriserna får nätförlusterna en större påverkan på elnätspriserna.

Exakt hur mycket kostnaderna för nätförluster kan komma att påverka elnätsavgifterna är osäkert och kan skilja sig från olika elnätsföretag. Hushållens eller företagens elnätskostnader skiljer sig åt beroende på var i landet man bor och vilket lokalnät som man är ansluten till.

Mer information om Svk:s åtgärd (från Svk:s pressmeddelande)

Det förslag som myndighetens styrelse ska besluta om den 30 september består av flera delar som sammanlagt innebär att nätavgifternas uttag begränsas med cirka 11 miljarder kronor under 2023. Reduceringen innefattar både den fasta effektavgiften och den rörliga energiavgiften som finansierar nätförlusterna.

Nätförluster uppstår vid överföring av el och kan beskrivas som skillnaden mellan hur mycket el som matas in vid en punkt i nätet och hur mycket som tas ut vid en annan punkt. Något förenklat gäller att ju längre sträcka elen transporteras desto större förlust och kostnaden för dessa energiförluster får den som nyttjar nätet betala.

Sedan mitten av 2021 har kostnaderna för nätförlusterna ökat kraftigt på grund av stigande elpriser, vilket slår direkt på Svenska kraftnäts kunder, regionnätsföretagen och stora elproducenter.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se