Meddelad dom om elnätsföretagens rapporteringsskyldighet för perioden 2024-2027

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Förvaltningsrätten har meddelat dom angående elnätsföretagens inrapporteringsskyldighet för intäktsramar för perioden 2024-2027. Elnätsföretagen hade full framgång i sak, men domstolen biföll inte alla ”tekniska yrkanden” såsom till exempel att målen skulle återförvisas till Energimarknadsinspektionen (Ei).

elnätsföretag, elnätverksamhet, elnät
Foto: Mikael Långström / Mostphotos

I januari 2023 valde drygt 120 elnätsföretag att överklaga Energimarknadsinspektions beslut den 20 december 2022, om inlämningsuppgifter för intäktsramar för perioden 2024–2027. Torsdagen den 6 april meddelade förvaltningsrätten dom i ärendet.

Ei har på sin webbplats angivit att de, trots domen, anser att elnätsföretagen ska rapportera in de uppgifter som Ei begärt i sin helhet, eftersom de anser att förvaltningsdomstolens dom inte gäller förrän den vunnit laga kraft.

Energiföretagen är av annan uppfattning och anser att förvaltningsrättens dom gäller omedelbart. Detta grundas bland annat på att det i ellagen anges att beslut enligt 12 kap 2§ gäller omedelbart. Detta gäller då också domstolsbeslut i sådan fråga. Energiföretagen anser därför att inrapporteringen som ska ske till Ei senast den 20 april ska ske med de ändringar som förvaltningsdomstolen slagit fast i sin dom. Det innebär att  uppgifterna som anges i Ei:s bilaga till beslutet under punkterna 1.3 och 1.5 inte ska lämnas in i nuläget

Om domen

Domstolen har upphävt punkterna 1.3 och 1.5 i Ei:s bilaga 1 till de ursprungliga besluten (”Bilaga 1 – Insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag”) som gällde skyldigheten att redovisa ”ursprungliga anskaffningsvärden” och att hyrda och leasade tillgångar inte skulle ingå i kapitalbasen. Som skäl anförde domstolen att begäran i denna del inte är förenlig med 5 kap. ellagen.

Förvaltningsrätten ansåg sig formellt inte kunna upphäva Ei:s beslut om inrapportering och återförvisa ärendet för nytt beslut hos Ei. Förvaltningsrättens anser sig inte kunna tvinga Ei att fatta ett nytt beslut om inrapportering. Det är därför upp till Ei om ett nytt beslut ska fattas.

Förvaltningsrätten ansåg sig inte heller formellt kunna besluta om inhibition av det överklagade beslutet (det vill säga att Ei:s beslut tills vidare inte ska gälla). Den enda rimliga slutsatsen är då att domstolen anser att ett sådant beslut därmed inte behövs, för att den meddelade domen gäller omedelbart.

Domen går att överklaga fram till den 27 april 2023.

Läs förvaltningsrättens dom.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se