Ny rapport från NCC: så kan utbyggnaden av Sveriges energisystem skyndas på

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Idag presenterar NCC en rapport med 13 förslag till reformer för att accelerera utbyggnaden av Sveriges energisystem. Presentationen av rapporten skedde gemensamt under ett webbinarium med Energiföretagen. Rapporten pekar på att en omfattande utbyggnad och upprustning av energisystemet är nödvändig för att nå Sveriges mål om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045 och klara omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Energiföretagens senaste analys visar att elbehovet växer i hela Sverige och att elproduktionen behöver dubbleras på knappt 20 år om vi ska lyckas med elektrifiering och omställning. För att möta det ökande behovet behöver energisystemet utvecklas och byggas ut i en historiskt snabb takt, och parallellt med detta rustas upp för att möta nya moderna krav. 

- Det är positivt att NCC har tagit initiativet att ta fram denna rapport. Den ligger i linje med de analyser som Energiföretagen låtit göra kring energiomställningen. För att klara klimatomställningen är det viktigt att alla goda krafter drar åt samma håll. Vi behöver ett starkare politiskt ledarskap som visar vägen och vidtar åtgärder som kortar tillståndsprocesserna, ökar incitamenten för nya kraftslag och säkrar branschens skriande kompetensbehov, säger Åsa Pettersson, vd Energiföretagen.  

En snabb, effektiv och hållbar utbyggnad av el- och energisystemet till ett fossilfritt och robust energisystem medför stora behov och utmaningar. NCC:s rapport visar vad som krävs för att i utsatt tid kunna möta klimatmålen och den ökade efterfrågan.  

-  I den energipolitiska debatten diskuteras ofta vilka energislag som behövs, men sällan eller aldrig hur vi kan bygga ut energisystem i den takt vi behöver. Vi breddar därför perspektivet genom att addera dessa frågeställningar och föreslår 13 reformer för att skynda på utbyggnaden, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure. 

Några av de viktigaste insikterna och rekommendationerna är: 

Korta ledtiderna i plan-, bygg och tillståndsprocesserna: Utbyggnaden av energisystemet är betydande och behöver ske på kort tid. Långa processer är en riskfaktor för projekt som riskerar att inte kunna genomföras på grund av en tidskrävande tillstånds- och planhantering.  

Säkra materialförsörjningen: Säker materialtillgång är en förutsättning för att utbyggnaden av energisystemet ska kunna realiseras. Vi behöver minska sårbarheten, klimatpåverkan och beroendet av import genom att öka den lokala produktionen av bergmaterial, säkerställa rätt material på rätt plats och öka återbruket av byggavfall och schaktmassor.  

Säkra kompetensförsörjningen: Det behövs en långsiktig plan för att möta kompetensförsörjningsbehoven inom byggsektorn, där bristen på personal och kompetens idag försvårar för utbyggnaden och underhållet av energisystemet. 

Läs hela rapporten och alla rekommendationer här

Se seminariet här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se