Tydlig kundinformation av största vikt

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Enligt en ny rapport från Konsumentverket brister en del av de granskade elhandelsföretagen i sin prisinformation till kund. Energiföretagen har under många år arbetat med förtroendefrågan tillsammans med medlemsföretagen och kommer att fortsätta fokusera på frågan även framöver.

En ny rapport från Konsumentverket visar att det är svårt för kund att se vilket pris som gäller då ett avtal tecknas, liksom att många olika begrepp används för att presentera samma typ av information.

- Vi tar alla varningar om bristande information till kund på största allvar och kommer självklart granska rapporten och diskutera med våra medlemsföretag hur situationen kan förbättras, säger Louise Marcelius, jurist hos Energiföretagen. Vi skulle också gärna se att Konsumentverket i egenskap av myndighet tar ett initiativ för någon form av standard för hur man beskriver prissättningen på el, utan att man för den skull hindrar företag från att skapa nya kunderbjudanden. Det är en avvägning och inte helt enkelt, men vi bidra gärna i ett sådant arbete. 

Energiföretagen har under många år arbetat med frågan om tydlig och transparent kundinformation tillsammans med elhandelsföretagen, bland annat genom certifieringen Schysst elhandel, där ett av kundlöftena handlar om just Enkel och korrekt beskrivning av produkten och rätt prisinformation: Schysst elhandel - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

- Vår ambition är att information till kund alltid ska vara tydlig och transparent och den ska självklart vara i enlighet med vad lagen kräver - men gärna mer ambitiös än så. Målet är en trygg och välinformerad kund, avslutar Louise Marcelius. 

Slutsatser i Konsumentverkets granskning: 

  • Det är endast 17 av 29 granskade elhandelsbolag som visar samma elpris på webbplats och faktura. Det går mot bakgrund av det granskade materialet inte att dra någon slutsats kring huruvida konsumenten blivit felaktigt debiterad då det inte går att avgöra var bristen förekommer. Det går endast att fastslå att det förekommer en diskrepans mellan priset på webbplatsen och konsumentens faktura och att det är elhandelsbolagen som ansvarar för att konsumenter får korrekt prisinformation. Det kan dock konstateras att det är vilseledande marknadsföring att inte ange samma elpris på webbplatsen och fakturan. 
  • Det är inte ovanligt att elhandelsbolag presenterar elpriset på olika sätt på webbplatsen och på fakturan. Till exempel kan konsumenten behöva räkna ihop flera kostnadsposter på webbplatsen för att få fram priset medan det på fakturan endast presenteras ett totalpris. Det ska inte finnas några tvivel för konsumenten om vad de olika priskomponenterna innebär och vad det totala priset kan komma att bli. Det är svårt att säga vilken ordning som är att föredra för konsumenten vad gäller hur detaljerat priskomponenterna ska presenteras. Utifrån perspektivet jämförbarhet är det viktigt att elhandelsbolagen använder samma terminologi på webbplatsen som på fakturan. 
  • På grund av den mängd begrepp som används är det enligt Konsumentverkets bedömning särskilt viktigt att den information som ges till konsument är tydlig. På så vis kan konsumenten enklare följa och jämföra prisuppgifterna som presenteras. När det kommer till användandet av olika begrepp för elpriset vill Konsumentverket framhålla att det är av vikt att fundera över vilket intryck begreppet ger konsumenten. Vissa begrepp kan vilseleda konsumenten att tro att priset exempelvis går att kontrollera mot Nord Pool, trots att så inte är fallet. Det åligger elhandelsbolagen att säkerställa att de begrepp som används är tydliga och inte kan missförstås. Elhandelsbolaget ska kunna styrka det som påstås i marknadsföringen