Alla fossilfria kraftslag behövs för att klara omställningen

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Med anledning av den aktuella politiska debatten om vindkraftens vara eller inte vara, vill Energiföretagen betona behovet och vikten av att alla fossilfria kraftslag byggs ut, i alla delar av Sverige, om vi ska våra klimatmål genom elektrifiering. Det är vår uppfattning att det råder en stor enighet kring detta i såväl energibranschen, som näringslivet och politiken. Nu ser vi fram emot fler konkreta förslag och åtgärder som river hinder och tar Sverige närmare fossilfrihet.  

Det ökade elbehovet är en möjlighet – även om det finns utmaningar. Detta på grund av att stora delar av det ökade elbehovet beror på industrins klimatomställning via elektrifieringen. Att kunna bygga ut elproduktion och elnät i takt med den omställning som sker i industri och samhälle är en viktig förutsättning för såväl regional tillväxt som svensk konkurrenskraft.  

Regeringens Tidöavtal domineras av energipolitik, vilket är välkommet. Redan i den första budgeten levererades ett flertal önskvärda reformer: Stöd till laddinfrastruktur, slopade skatter på kraft- och fjärrvärmen och stöd till energieffektivisering. Politiska reformer som underlättar för kärnkraften. Detta är en bra start – även om Energiföretagen önskar mer av Sveriges regering i form av en ökad reformtakt.  

I Tidöavtalet står ingenting om att vindkraft ska prioriteras bort eller nedmonteras. Tvärt om så står det ordagrant ”Vindkraft har en viktig plats i energimixen, men ska byggas på konkurrensneutrala villkor och med hänsyn tagen till miljö och lokala intressen. All ny elproduktion som stärker kraftsystemet, och som bidrar till en snabb expansion av kraftsystemet, behövs.” Energiföretagen hoppas nu att politiken arbetar vidare i samma anda. 

Vi har en god dialog med såväl regering som opposition och jag hoppas att regeringen står upp för det som man kommit överens om i Tidöavtalet. Ska vi klara av att bygga ut elsystemet i den takt omställning och industrisatsningar kräver så måste vi satsa på alla fossilfria kraftslag. Vi i energibranschen behöver långsiktiga spelregler och vill helst av allt se en långsiktig plan med tydliga delmål för vilka åtgärder som krävs och framför allt handlingskraft, säger Åsa Pettersson, vd Energiföretagen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se