Högnivåmöte hos Energimyndigheten om fjärr- och kraftvärmestrategin

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Den 5 oktober bjöd Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén in till ett högnivåmöte för att diskutera myndighetens preliminära slutsatser inför slutredovisningen i december av fjärr- och kraftvärmestrategin med ett 80-tal deltagande bransch- och kundföreträdare.

Vid mötet redovisade Energimyndigheten sina preliminära slutsatser inför den slutredovisning av fjärr- och kraftvärmestrategin som ska ske senast den 15 december till Regeringskansliet. Energimyndighetens utredning visar bland annat att det vore ekonomiskt optimalt att kraftvärmeeleffekten ökar med drygt 1 000 MW de kommande 10–15 åren jämfört med idag. Det visar också att fjärr- och kraftvärmens systemnyttor är stora och motsvarar ungefär 10 GW i ny eleffekt. Energimyndigheten konstaterar att det utifrån detta är viktigt att värna fjärrvärmen och kraftvärmen utifrån ett systemperspektiv. Energimyndigheten anser i sina preliminära slutsatser bland annat att:

  • kraftvärmens nyttor för elsystemet endast delvis kan anses vara prissatta i dag och föreslår bland annat att Energimarknadsinspektionen ges i uppdrag att se över nätnyttoersättningens utformning och förutsättningarna för nätbolagen att anskaffa tjänster för hantering av överbelastning.
  • föreslår framtagandet av ett nationellt Ö-driftsprogram och lagerhållning av beredskapsbränsle för kraftvärme och fjärrvärme och utreder finansierings­möjligheter samt åtgärder för en ökad inhemsk produktionsförmåga av bränslen.
  • När det gäller avfallsförbränning för fjärrvärme skulle åskådliggörandet av utsläppsstatistiken kunna bidra till att bättre spegla fjärrvärmens klimatpåverkan genom att utsläppen redovisas som tillhörande avfall och inte fjärrvärme/kraftvärme.
  • Ett sätt att öka möjligheterna att tillvarata spillvärmen är att komplettera lagen om kostnadsnyttoanalys med en ”lokaliseringsaspekt” så att även lokalisering av verksamheten (industri/värmeproduktion) tas i beaktande vid planering eller uppgradering av en ny produktionsanläggning (industri eller energi).
  • Kravet i Energieffektiviseringsdirektivet på att kommuner med över 45 000 invånare ska göra en värme- och kylaplanering bör kompletteras med att lyftas upp på en regional nivå för att inte missa synergieffekter mellan kommuner samt mindre kommuner.

Från Energiföretagen instämmer vi överlag med Energimyndighetens utsända preliminära slutsatser och i de allra flesta åtgärdsförslagen. Det saknas i dag tillräckliga investerings­förutsättningar för ny kraftvärme med den osäkerhet som finns i både styrmedels- och marknadsvillkoren framåt. Strategin kan där bidra till att ge bättre långsiktiga sådana förutsättningar. Vi lyfte också fram de stora lokala och regionala systemnyttorna där bland annat avlastning av elnätet ger stora nyttor i form av minskat behov av elnätsutbyggnad.

Energiföretagen framhöll också vikten av Energimyndighetens förslag om en tidsbegränsad exkludering av avfallsförbränning inom EU ETS till dess att det sker en EU-harmonisering där all avfallsförbränning inom EU omfattas. Konkurrens­snedvridningen för svensk avfallsförbränning gentemot övriga EU på ca 2,5 miljarder kronor per ­år i utsläppsrättskostnader är orimlig.

Från branschen lyftes även vikten av teknikneutrala energikrav i byggreglerna och att energirenoveringskraven i den pågående EU-förhandlingen om ett reviderat direktiv om byggnaders energiprestanda utgår från vad som är kostnadseffektiva ambitionsnivåer. 

Här kan du läsa Energimyndighetens rapport med preliminära slutsatser.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se