Lägre elpriser augusti 2023 än augusti 2022

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Vi skriver sensommar/höst 2023 och noterar rejäla prissänkningar på el jämfört med för ett år sedan. Elpriset påverkas av många faktorer, och är alltid beroende av de aktuella förutsättningarna. På den nordiska elmarknaden är variationer i nederbörd, vind och temperaturer speciellt viktiga, men prisändringar på naturgas får också väldigt stor betydelse. Energiföretagen förklarar!

I augusti 2022 nådde det nordiska systempriset på el (spotpriset på elbörsen) rekordhöga nivåer, månadsgenomsnittet uppgick till 222,86 Euro/MWh (ungefär lika mycket i öre/kWh). Detta kan jämföras med 31,39 Euro/MWh, vilket är det genomsnittliga priset för augusti för perioden 1996–2019. År 2023 hamnade augustipriset på 34,17 Euro/MWh (se graf nedan, där priserna kan jämföras med öre/kWh). Hur kan det komma sig?

Stor påverkan från gaspriserna

Eftersom el inte går att lagra är spotpriset beroende av de momentana förutsättningarna och det finns många faktorer som påverkar elpriset. Ibland förstärker de varandra och ibland motverkar de varandra.

Den absolut största påverkan har priset på naturgas. I augusti 2022 toppade priset då Ryssland aviserade att man avsåg att stänga gasledningen Nord Stream mellan Ryssland och Tyskland i tre dagar för underhåll. Marknadsaktörerna antog att gasledningen inte skulle öppna igen och gaspriserna nådde 340 Euro/MWh. Sedan dess har priserna sjunkit tillbaka och har under våren och sommaren 2023 handlats på drygt 30 Euro/MWh.

Förklaringen beror till stor del på minskad gasanvändning på kontinenten, inte minst efter en mild vinter. Minskningen kan tillskrivas faktorer som effektivisering och energisparande, men en del beror även på så kallad ”demand destruction”. Detta innebär att gasanvändningen helt enkelt inte förväntas återkomma då till exempel företag har gått i konkurs. Grafen nedan visar naturgasprisets förändringar i Euro/MWh under mer än tio års tid.

Efterfrågan på el och vattenkraften har betydelse

Minskad efterfrågan på el är en annan faktor, både på kontinenten och i Sverige. Jämfört med den genomsnittliga elanvändningen 2015–2020 är elanvändningen i Sverige hittills under år 2023 cirka sju procent lägre. Minskningen är större under vintermånaderna, vilket är naturligt då elanvändningen är störst under de månaderna (se graf nedan).

I Norden och Sverige utgör vattenkraften ungefär hälften av elproduktionen som därmed har stor påverkan på elpriset. I takt med att elproduktion lagts ner i södra Sverige har kraftsystemet blivit allt ”tunnare”, mindre avvikelser i tillgången till vatten får då större betydelse. I augusti 2022 var de nordiska magasinsnivåerna knappt 10 procent lägre än det normala, medan de i år ligger på normalvärdet. Grafen nedan visar fyllnadsgraden i år jämfört med ett år sedan.

De stora nederbördsmängderna under just augusti i år innebar ytterligare en press nedåt på priserna då regnet kom nedströms de stora vattenmagasinen högt upp i älvarna. Det gav ökad elproduktion i vattenkraften då vattnet inte kunde lagras. Mer om detta kan läsas på "Regnet fyller vattenkraftens energilager, men inte till brädden - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)". Se hur tillrinningen har sett ut i år jämfört med förra året i grafen nedan.

Finsk kärnkraft har förstärkt kraftbalansen

En annan faktor av stor betydelse är idrifttagningen av den finska kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 i april 2023. Den var ursprungligen planerad att tas i drift 2009 och inför detta stängdes ett antal produktionsanläggningar i Finland. Förseningarna medförde att den finska kraftbalansen var svag och Finland var i stort beroende av kraftimport från såväl Sverige som Ryssland.

I maj 2022 avbröts importen av el från Ryssland, som då stod för cirka 10 procent av den finska elanvändningen. Starten av Olkiluoto 3 innebar en kraftig förstärkning av den finska och nordiska kraftbalansen och sedan dess har elpriserna i Finland varit bland de lägsta i Norden.

Prisutvecklingen spåras till grundläggande faktorer

Då elpriset påverkar av många faktorer, och alltid är beroende av de aktuella förutsättningarna är det nästan omöjligt att jämföra elpriser över tiden. I artikeln hittills har dock beskrivits några av skillnaderna i förutsättning mellan augusti 2022 respektive 2023. Det finns såklart fler faktorer som påverkar men dessa är de viktigaste.

Prisbildningen på alla marknader styrs alltid i viss omfattning av förväntningar. Det är viktig att framhålla att den historiska prisutvecklingen på elbörsen går att spåra till förändringar i grundläggande faktorer (se grafen nedan med historiska förklaringar). På den nordiska elmarknaden är variationer i nederbörd, vind och temperaturer speciellt viktiga.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se