Ei vill se stärkt kundskydd i analys av fjärrvärmemarknaden

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energimarknadsinspektionen, Ei, har publicerat en ny analys av fjärrvärmemarknaden där myndigheten presenterar några förslag på möjliga åtgärder för att stärka kundens ställning och öka transparensen kring prissättningen. De menar att en prisreglering inte är aktuell att överväga innan andra vägar är prövade. Analysen kommer att diskuteras med berörda parter i början av mars innan Ei går vidare med några åtgärder.

Fjärrvärme billigaste uppvärmningssättet men stärkt kundskydd önskvärt

Ei publicerade den 31 januari sin promemoria Genomlysning av fjärrvärmemarknaden –En analys av kundskyddet. Myndigheten har under hösten och vintern genomfört en analys av vad de kallar fjärrvärmemarknaden. Analysen visar att fjärrvärmekunderna har behov av mer information om sina rättigheter, ökad tydlighet och transparens om prissättningen och prishöjningarna, och mer skydd mot oskäliga prisändringar. Ei menar i sin analys att fjärrvärmen är det billigaste uppvärmningsalternativet för flerfamiljshus, och att det medför att det är kostsamt att byta uppvärmningsform från fjärrvärme till något annat. Myndigheten menar att det därför finns en risk för överprissättning, även om det saknas evidens för att så sker.

Myndigheten föreslår ett antal åtgärder för att förbättra situationen, exempelvis genom ökad transparens kring prissättning och kundens rättigheter, genom stöd till kunder vid förhandling och genom att analysera en helhetslösning som inkluderar fjärrvärmenämnden och Prisdialogen.

Andra slutsatser som Ei:s analys visar är att fjärrvärmeföretagen behöver reinvestera i fjärrvärmenäten, och myndigheten föreslår att ett krav på investeringsplaner ska utredas. Vidare pekar myndigheten på oklarheter kring fjärrvärmeföretagens anslutningsavgifter, och föreslår att de själva ska utreda om det finns behov av statlig reglering av dessa.

Insatser för ökad tydlighet och transparens välkomna

Energiföretagen välkomnar insatser för att öka transparensen och tydligheten kring prissättning och medverkar gärna till en utveckling på området. I PM:et finns flera bra förslag men också en del missuppfattningar som vi hoppas kunna rätta till i den fortsatta dialogen med Ei. Vi vet, från tidigare utredningar av detta, att ingen skulle tjäna på att marknaden regleras och om resultatet av PM:et med påföljande dialog leder till större transparens och tydlighet så är det mycket positivt.

Flera parallella processer på gång

Vi vill dock påpeka att det finns flera processer som pågår parallellt på området. Energimyndigheten har nyligen fått i uppdrag att utvärdera fjärrvärmenämnden. Det nyligen antagna Energieffektiviseringsdirektivet kommer att medföra både en rad kundskyddsbestämmelser i svensk lagstiftning och krav på att analysera spillvärmepotentialer, något som för övrigt inte ens omnämns i Ei:s PM. Och energibranschen söker vidareutveckla Prisdialogen tillsammans med kundorganisationerna.

Ei vill därutöver analysera hur Fjärrvärmelagens regler kring tredjepartstillträdet fungerar. Energiföretagen kan konstatera att marknaden fungerar och att spillvärme med rätt kvalitet, och som finns på rimligt avstånd från nätet, tas om hand via lokala överenskommelser redan idag. Bestämmelserna om reglerat tillträde har sällan eller aldrig behövt användas.

Ei bjuder in till ett öppet digitalt seminarium om rapporten den 5 mars. Deltagarna kommer att få göra inspel via en enkät i förväg. Anmälan sker hos Ei. Den 8 mars genomförs även ett högnivåmöte kring rapporten. Energiföretagen kommer att delta vid båda, och även lämna synpunkter till Ei kring förslagen.

Här finns nyheten om analysen på EI.se där rapporten även kan laddas ner. Där finns även länk för att anmäla sig till seminariet den 5 mars.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se