Ny rapport: 10 snabba reformer för mer el och stärkt konkurrenskraft

Under seminariet Mer investeringar i elproduktion - men hur? på Arena Energi i Almedalen presenterade Energiföretagen sin nya rapport "Snabba reformer för mer el och stärkt konkurrenskraft". Bakgrunden till förslagen är det snabbt växande elbehovet kombinerat med att brådskan för att hinna med omställningen är akut om vi vill behålla företagen och jobben i Sverige och kunna locka till oss nya innovativa företagsetableringar. 

Rapport snabba reformer för mer el

För att accelerera klimatomställningen och elektrifieringen har Energiföretagen sammanställt en rapport med tio reformer som kan bidra till ökad elproduktion och ökad elnätskapacitet på kort sikt. Dessa reformer är i hög grad är utredda sedan tidigare och bör kunna genomföras under mandatperioden. Energiföretagen presenterade rapporten på Arena Energi under Almedalsveckan och överlämnades till regeringens representant finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) vid seminariet liksom till energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) på efterföljande Energispektrum.

 - Ett litet land som Sverige har inte råd att halka efter i omställningsracet men den goda nyheten är att de reformer vi föreslår är utredda och klara. Vi önskar nu att förslagen genomförs inom denna mandatperiod, så att Sverige kan stärka konkurrenskraften och behålla företagen och jobben, säger Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen.

10 viktigaste reformerna under mandatperioden för mer elproduktion och ökad elnätskapacitet på kort sikt:

 1. Utveckla elmarknaden. Den pågående elmarknadsutredningen måste resultera i konkreta förslag under mandatperioden som ger stärkta investeringssignaler.
 2. Inför lokal ersättning till kommuner och närboende vid etablering av landbaserad vindkraft och reformera det kommunala vetot så att ett besked måste komma tidigt i processen och sedan gälla.
 3. Riskavlyft från staten behövs för havsbaserad vindkraft liksom de flesta andra länder gör där utbyggnad sker. Ett exempel på riskavlyft kan vara slopande av anslutningskostnad för havsbaserad vindkraft för att realisera en utbyggnad.
 4. Genomför Energimyndighetens fjärr- och kraftvärmestrategi. En avgörande åtgärd är att ersätta producenterna för de nyttorna fjärr- och kraftvärmen tillför elsystemet.
 5. Klargör möjligheterna till samverkan för solel rörande markanvändning eftersom det finns goda möjligheter att kombinera jordbruk och solparker.
 6. Tydliggör roller och ansvar i samband med kapacitetsbrist i elnätet. Detta för att snabbare och tydligare kunna peka ut om vem av lokal-, regional- eller stamnät som har huvudansvaret att åtgärda bristen.
 7. Optimera användningen av befintligt nät genom att frigöra det utrymme i elnätet som befintliga kunder inte använder. Konkret bör väl avvägda regler införas för att abonnerad nätkapacitet som elanvändare inte använt under relevant tid ska kunna tilldelas nyanslutningar. Energiföretagen välkomnar att regeringen, i och med sitt uppdrag till Energimarknadsinspektionen, nu tagit ett första steg mot att uppnå detta.
 8. Klargör om och hur elnätsföretag kan bygga elnät på prognos för att snabbare kunna ansluta nya anläggningar och säkra framtida elbehov. Detta behöver tydliggöras i intäktsregleringen för elnätsföretagen.
 9. Tydliggör förutsättningar för villkorade elnätsavtal så att de nyanslutningar som kan vara flexibla i sin användning kan anslutas snabbare. Det betyder i praktiken att man kan tänka sig att få lite mindre el de få tillfällen då nätet är mycket ansträngt.
 10. Inför ökade incitament för flexibilitet i intäktsregleringen för elnätsföretagen. Flexibilitetslösningar bör få bättre förutsättningar än idag så att de blir ett mer realistiskt alternativ till att bygga ledning.

Motiveringen till Energiföretagens förslag - för att på kort sikt får till stånd mer elproduktion och ökad elnätskapacitet - är bland annat:

 • Regeringen har med fokus på målet om netto-nollutsläpp 2045 aviserat ett antal långsiktiga reformer med betoning på att möjliggöra ny kärnkraft men har även godkänt ett par havsvindsparker, bland andra Kriegers Svenska Flak, Galene och Kattegatt Syd. Elbehovet är dock stort också i det korta perspektivet och det behövs reformer här och nu som möjliggör ökad elproduktion och elnätskapacitet så snabbt det bara går. 
 • Det är framförallt landbaserad vindkraft och solel som går att bygga snabbt. Därefter kommer de havsvindsparker, samt kraftvärme som med sin planerbarhet kan spela en viktig roll. Samtidigt måste befintlig produktion värnas, inte mist vattenkraften som bidrar med viktiga systemnyttor.
 • Eftersom det framför allt är väderberoende elproduktion som går att bygga på kort sikt behöver systemstabiliserande åtgärder genomföras skyndsamt. Svenska kraftnät spelar en viktig proaktiv roll som systemansvarig myndighet och Energiföretagen välkomnar regeringens fokus på systemfrågorna, och uppmuntrar regeringen och myndigheten att utnyttja alla till buds stående verktyg för att underlätta en snabb utbyggnad.
 • För ökad elnätskapacitet är de snabbaste åtgärderna de som ökar nyttjandet av det befintliga nätet. Men enbart det räcker inte, nya nät måste också byggas i snabb takt.

Läs rapporten i sin helhet (pdf).