Energiföretagens synpunkter angående det nya utsläppshandelsystemet ETS2

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen har i ett remissvar till Klimat- och näringslivsdepartementet den 11 mars lämnat omfattande synpunkter på den administrativa utformningen av reglerna för det nya utsläppshandelssystemet för byggnadsuppvärmning och vägtransporter – ETS 2.

Energiföretagen framför en rad synpunkter, bland annat:

 • att en senareläggning av ETS2-systemet bör övervägas då vi redan har en hög koldioxidbeskattning på plats inom bland annat uppvärmningssektorn,
 • att författningsförslaget för ETS2-genomförandet behöver kompletteras för att säkerställa att inte betydande administrativa problem ska uppstå i den praktiska tillämpningen,
 • att det är angeläget att det sker en samordning av styrmedel så att en så kostnadseffektiv klimatstyrning som möjligt uppnås. Koldioxidskattens nivå bör sänkas för ETS2-verksamheter så att branschen inte drabbas av ökade kostnader.
 • problemet med att ETS2, som ursprungligen varit tänkt för transportsektorn, får en för svensk del oproportionerligt stor mängd slutanvändare jämfört med övriga EU, vilket leder till omfattande administrativa krav som inte är behandlade i promemorian. Slutanvändare som energibolag bör inte vara en reglerad enhet (dvs. bränsleverksamhet).
 • att det behöver tydliggöras i det svenska genomföranderegelverket att en verksamhet omfattas av antingen ETS 1 eller 2.
 • att skyldigheten att överlämna utsläppsrätter inte bör kopplas direkt till skattskyldighetens inträde enligt svensk nationell rätt. Det behöver tydliggöras att skyldigheten bara inträffar en gång och enbart för bränsle som förbränns.
 • att det bör säkerställas att skyldighet att överlämna utsläppsrätter endast ska finnas i det land där förbränningen sker. Export och utförsel av bränslen bör undantas från skyldigheten att överlämna utsläppsrätter i Sverige.
 • flera synpunkter på utformningen av författningsförslagen och anser att den redovisade konsekvensanalysen är bristfällig.

Naturvårdsverkets remissförslag med författningsförslag finns att läsa här och kompletterande PM om förslag till opt-in av fler sektorer i ETS2 här.  Naturvårdsverkets förslag på lagändringar innehåller bland annat:

 • en ordförklaring för begreppet bränsleverksamhet, som betecknar den slags verksamhet som innebär skyldigheter inom ETS 2,
 • bemyndiganden till regeringen om att meddela föreskrifter om den som bedriver bränsleverksamhet, och
 • tillägg för att även den som bedriver bränsleverksamhet ska omfattas av krav på att överlämna utsläppsrätter, att tillsynsmyndigheter ska få tillträde till verksamhetsutövarna samt för att den som bedriver bränsleverksamhet ska omfattas av straffbestämmelser.

Naturvårdsverket lämnar också förslag till förordningsändringar med ett nytt kapitel om utsläpp från bränsleverksamheter och vilka krav som ska gälla om tillstånd till utsläpp av växthusgaser, övervakning och rapportering, krav på utsläppsrätter samt att Naturvårdsverket ska bli tillståndsmyndighet för ETS 2, samt en ny bilaga med beskrivning av vilka ändamål, det vill säga användningar av bränslen för förbränning inom vissa sektorer, som ska omfattas av utsläppshandelssystemet (ETS 2).

Det nya regelverket planeras träda i kraft redan den 30 juni 2024, även om ETS 2-systemet föreslås träda i kraft först 2027. Energiföretagens remissvar i sin helhet finns att läsa här.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se