Fjärrvärmens utsläpp fortsätter att minska trots ökade leveranser

Medan fjärrvärmeleveranserna till slutkund ökade 2015 minskade klimatutsläppen, från en redan låg nivå, med hela 8 procent. Det visar den senaste statistiken för fjärrvärmens bränslen och miljövärden, från Energiföretagen Sverige.

Förra året ökade fjärrvärmeleveranserna något och 45,9 TWh värme och tappvarmvatten levererades av medlemsföretagen till kunder runt om i Sverige. Motsvarande siffra för 2014 var 45,2 TWh.

Mer förnybar och återvunnen värme
Minskningen av klimat- och miljöpåverkande utsläpp beror på att det används allt mer förnybara bränslen inom fjärrvärmen, främst spill från skogen, men också mer återvunnen energi. Andelen förnybar och återvunnen värme är över 90 procent. En ytterligare orsak är att energin används på ett mer effektivt sätt.

I genomsnitt omvandlades varje kilowattimme primärenergi till minst 5 kilowattimmar fjärrvärme levererad till kund. Fjärrvärmen producerades med en verkningsgrad motsvarande 97 procent, en i sammanhanget imponerande siffra. Det beror dels på att många fjärrvärmeföretag har gått över till att producera el och värme samtidigt, så kallad kraftvärme, dels att de återvinner värmen i rökgaserna med rökgaskondensering  och på många håll i landet återvinner spillvärme från industrier och  tar vara på energin ur avfall som inte återvunnits på annat sätt.

Fjärrvärmebranschens omställning har pekats ut som en av de främsta förklaringarna till Sveriges framgångar med att nå klimatmålen. Och omställningen fortsätter. Klimatutsläppen, som redan var på en mycket låg nivå, minskade ytterligare 8 procent mellan 2014 och 2015, trots de ökade leveranserna.

Mindre fossila bränslen
Fjärrvärmebranschen minskade energiförbrukningen och andelen fossila bränslen med 4 procent vardera under 2015. Totalt var 5,8 procent av det tillförda bränslet fossilt, från naturgas (2,2 %,) stenkol (2,1 %) och eldningsolja (1,3 %). Utsläppen från produktion och transport av bränslen minskade också något.

Statistik för fjärrvärmens bränslen 2015 hittar du på www.svenskfjarrvarme.se. Länk direkt till statistiken.

I samband med att branschstatistiken sammanställs samlas också lokala miljövärden in för varje fjärrvärmenät. Även de lokala miljövärdena hittar du på www.svenskfjarrvarme.se. Länk direkt till lokala miljövärden.

Ytterligare information
Eva Rydegran, pressekreterare, Energiföretagen Sverige
Tel: 08-677 27 23 Mobil: 0734-04 45 11, eva.rydegran@energiforetagen.se
Raziyeh Khodayari, områdesansvarig Miljö och bränslen fjärrvärme, Energiföretagen Sverige
Tel: 08-677 27 13, raziyeh.khodayari@energiforetagen.se