Rekordlåg andel anvisade elavtal

PRESSMEDDELANDE - Färsk statistik från SCB visar att andelen elkunder med så kallade anvisade avtal nu är nere på den lägsta siffran någonsin. År 2001, då statistik började föras var andelen anvisade avtal 65 procent och sedan dess har siffran stadigt minskat, för att nu ligga på rekordlåga 12,7 procent. Ett resultat som energibranschen arbetat hårt för och gläds åt.

De senaste sju åren har andelen anvisade avtal halverats, från dryga 25 procent till dagens 12,7. En av anledningarna är elhandelsföretagens intensiva arbete med att informera kunderna om vikten av att vara aktiv och välja avtalsform, för att undvika att få det ibland dyrare anvisade avtalet (anvisat pris).

Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen Sverige, gläder sig åt att elhandelsföretagens fokuserade arbete ger resultat och så tydligt syns i statistiken:

– Energibranschen har under lång tid arbetat för att minska andelen anvisade avtal. Bland annat tog vi fram en branschrekommendation 2014 för att förbättra informationen till Sveriges elkunder och underlätta för dem att göra ett medvetet val.

Rekommendationen innebär bland annat att informationen om olika avtalsformer ska vara så tydlig som möjligt, till exempel genom att använda det gemensamma begreppet "anvisat avtal". Rekommendationen gäller både kunder som flyttat och inte tecknat nytt avtal samt kunder vars avtal har gått ut.

– Att andelen anvisade avtal minskar är viktigt, inte minst för att öka antalet nöjda kunder och på sikt också förtroendet för vår bransch. Samtidigt måste vi komma ihåg att inte alla kunder vill vara aktiva. Det kommer alltid att finnas en grupp som inte ser den ekonomiska vinsten med att välja avtalsform, kanske på grund av att deras elräkning är väldigt låg oavsett, avslutar Magnus Thorstensson.

En annan aspekt är att människor byter boende och då inte alltid tänker på sitt elavtal, vilket gör att de får anvisade elavtal trots god information. Det finns därmed en praktisk gräns för hur låg andelen anvisade avtal kan vara. Enligt SCB flyttade till exempel 1,4 miljoner människor under år 2015. Med en hushållsstorlek på drygt två personer motsvarar det cirka 700 000 hushåll eller 13 procent av elkunderna, det vill säga i samma storleksordning som andelen anvisade avtal är idag.

Om anvisningsavtal/anvisat pris
Elkunden kan välja att köpa sin el från över etthundra elhandelsföretag. Man kan välja mellan rörligt elpris, ett pris som är fast över en period på till exempel ett eller tre år, eller avtal som kombinerar rörligt och fast pris. Den kund som inte aktivt väljer ett avtal får ett så kallat anvisat pris (i SCB:s statistik; tillsvidarepris), som ofta är dyrare än andra avtal. Anvisade avtal finns för att garantera att kunden har tillgång till el vid flytt till nytt boende, även om kunden inte själv kontaktat ett elhandelsföretag.

Till SCB:s statistik.

För mer information, kontakta:
Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker, +46 733 92 57 61

Kalle Lindholm, pressansvarig, +46 709 96 25 90